Informace č.j.: JMK 74931/2008

Jihomoravský kraj

 Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

  

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK   74931/2008

S-JMK 74831/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

18. 6. 2008

 

 

Zápis ze 159. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

            dne 5. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které jste požadoval zaslání „elektronické kopie zápisu z 159 RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii zápisu ze 159. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 10. 4. 2008. Na základě Vašeho předchozího sdělení Vám poskytujeme výše uvedenou kopii zápisu bez příloh, které nejsou součástí elektronické kopie zápisu. V případě, že budete požadovat poskytnutí příloh zápisu či jen některé z nich, sdělte nám to prosím ke spisové značce S-JMK 74831/2008 OSO a tyto Vám budou poskytnuty po úhradě nákladů spojených s pořízením jejich kopií dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.    

 

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 79414/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 74831/2008 OSO ze dne 16. 6. 2008 byly ze zápisu ze 159. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 10. 4. 2008 vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.

 

 

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu