Informace č.j.: JMK 65297/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                   Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                           JMK 65297/2008                S – JMK 65297/2008 OKP                Krásná/541651233              1. 7. 2008
 
 
„jednání hejtmanů 18.6. – korespondence – grémium ředitelů krajských úřadů“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18.6. – korespondence – grémium ředitelů krajských úřadů“(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
dne 18.6.2007 se v Mikulově 4 hejtmani a je zde uvedeno a podepsali dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina.
Realizací dohody a pracovních programů kontroluje grémium složené z ‚refitelů‘ krajských úřadů.
Požadujeme
předat kopii veškeré korespondence předmětného grémia, a to za období do 1.1.2007. Z příloh korespondence a projednávaných dokumentů požadujeme pouze dokumenty vztahující se věcně ke ‚kapitilám‘ dohody o územním plánování, životním prostředí, dopravě a regionálním rozvoji.
Dokumenty, které existují v elektronické podobě požadujeme předat elektronicky. Pokud některý dokument má více jak 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů formátu A3 a větších, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.
Identické dokumenty požadujeme předat jen 1x.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Upozorňujeme, že emailová korespondence zaměstnance KrÚ JMK je úřední korespondencí a musí být archivována a na základě žádosti o informace vydána.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 76789/2008 ze dne 9. 6. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 41,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 17. 6. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. CD obsahující e-mailovou korespondenci Jihomoravského kraje, týkající se dohody o spolupráci mezi spolkovou Dolní Rakousko a koordinačního grémia 2007.
 
Pro úplnost pouze dodáváme, že povinný subjekt nemá k Vaší žádosti žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., vyjma těch, které Vám již byly poskytnuty sděleními Jihomoravského kraje č.j.: JMK 54352/2008 ze dne 21. 4. 2008 a č.j.: JMK 56385/2008 ze dne 5. 6. 2008.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (1x CD)
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                        Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz