Informace č.j.: JMK 87338/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                 ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                            JMK 87338/2008               S-JMK 59162/2008 OKP               Krásná/541651233               2. 7. 2008
           
 
„Projekt páteřní dopravní infrastruktury Pasohlávky“ poskytnutí informace – písm. b)
 
 
Vážení,
 
            dne 3. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – projekt páteřní dopravní infrastruktury Pasohlávky“ (dále jen „Žádosti“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky a na náhradní valné hromadě 27.7.2008 byl předložen návrh na 7 mil korun na projekt páteřní dopravní infrastruktury.
Na místě to bylo navýšeno a schváleno dvěma přítomnými zástupci akcionářů ing. Juránkem a p. Binderovou o více než 50 procen na 10 mil. korun.
Požadujeme
a) sdělit, kdo předložil návrh na 7 mil. korun,
b) kdo předložil návrh na změnu na 10 mil. korun a čím to odůvodnil,
c) předat projekt dokládající návrh v rozsahu 7 mil korun,
d) předat dokument dokládající důvody zvýšení na 10 mil. korun,
e) předat kopie všech objednávek, smluv o dílo a faktur, které byly vydány od 1.1.2007 ‚Thernal‘ Pasohlávky v souvislosti s předmětným projektem páteřní dopravní infrastruktury.“
 
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č.j.: 59162/2008 ze dne 13. 5. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali stížnosti s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. – ‚projekt páteřní dopravní infrastruktury‘ “ (dále jen „stížnost“), doručenou na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 26. 5. 2008. O této stížnosti rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím č. j.: MV-48513-3/ODK-2008 ze dne 17. 6. 2008 (dále jen „Rozhodnutí MV“).
           
            V uvedeném Rozhodnutí MV, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 19. 6. 2008, je mj. uvedeno
Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost o poskytnutí informací, vedenou povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 59162/2008 OKP, v bodě e) této žádosti, vyřídil.“.
 
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MV a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. e) Žádosti, resp. nemá k dispozici žádné „kopie všech objednávek, smluv o dílo a faktur, které byly vydány od 1.1.2007 ‚Thernal‘ Pasohlávky v souvislosti s předmětným projektem páteřní dopravní infrastruktury“.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz