Informace č.j.: JMK 87345/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 87345/2008               S-JMK 59163/2008 OKP               Krásná/541651233               2. 7. 2008
                                                                          S-JMK 59164/2008 OKP
           
 
Poskytnutí informace – písm. b)
 
 
Vážení,
 
            dne 4. 5. 2008 byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny Vaše žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvy „žádost o informace dle zákona 106/99 – projekt léčebných lázní Pasohlávky“ a „žádost o informace dle zákona 106/99 – projekt léčebných využití geotermální energie (dále jen „Žádosti“).
 
 
            V Žádostech požadujete:
a) předat projekt dokládající návrh projektu,
b) předat kopie všech objednávek, smluv o dílo a faktur, které byly vydány od 1.1.2007 ‚Thernal‘ Pasohlávky v souvislosti s předmětným projektem,
c) předat kopii veškeré kopie korespondence s Ragionální radou regionu soudržnosti jihovýchod a MMR, a to včetně korespondence ve věci získání dotací z EU
 
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č.j.: 59163/2008 a č.j.: JMK 59164/2008
ze dne 13. 5. 2008 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali stížnosti s názvy:
Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚projekt léčebných lázní Pasohlávky‘ “, a
Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚projekt léčebných využití geotermální energie‘ “ (dále jen „stížnosti“), doručenými na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 26. 5. 2008. O těchto stížnostech rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím č. j.: MV-48495-3/ODK-2008 ze dne 19. 6. 2008 (dále jen „Rozhodnutí MV“).
           
            V uvedeném Rozhodnutí MV, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 20. 6. 2008, je mj. uvedeno:
Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádosti o poskytnutí informací, vedených povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 59163/2008 OKP, S-JMK 591764/2008 OKP v bodě b) těchto žádostí, vyřídil.“.
 
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MV a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. b) Žádostí, resp. nemá k dispozici žádné „kopie všech objednávek, smluv o dílo a faktur, které byly vydány od 1.1.2007 ‚Thernal‘ Pasohlávky“.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                      Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                 541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz