Informace č.j.: JMK 68620/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                              Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 68620/2008                S – JMK 68620/2008 OKP                 Krásná/541651233              1. 7. 2008
 
 
„SPIS k žádosti ‘příloha CO k ÚP VÚC Břeclavsko a orgány krizového řízení‘“ 
- poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 24. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k nformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – SPIS k žádosti ‘příloha CO k ÚP VÚC Břeclavsko a orgány krizového řízení‘ “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže uvedené žádosti o informace byl založen spis S-JMK 59175/2008.
Požadujeme předat kompletní kopii tohoto spisu včetně listu s obsahem toho spisu.
Nepožadujeme zaslat kopii sdělení odeslaného nám a kopii naší žádosti.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 74431/2008 ze dne 4. 6. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 40,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 17. 6. 2008.
 
            V souladu s Vaším požadavkem „Nepožadujeme zaslat kopii sdělení odeslaného nám a kopii naší žádosti“ a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, kterými jsou:
 
-         sběrný arch spisu,
-         průvodka elektronického podání k žádosti o informace
-         a interní sdělení povinného subjektu, týkající se vyřízení žádosti o informace s názvem „Příloha CO k ÚP VÚC Břeclavsko a orgány krizového řízení
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (10x A4 jednostranný)
 
 
IČ                               DIČ                               Telefon                      Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                  CZ70888337                 541651233                 541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz