Informace č.j.: JMK 85634/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 85634/2008               S – JMK 56385/2008 OKP                Krásná/541651233               30. 6. 2008
 
 
„Jednání koordinačního grémia k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 - 2009“ – písm. a) – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 26. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Jednání koordinačního grémia k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 - 2009
(dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
Na květen/červen je plánováno zasedání předmětného grémia v JMK. Jednotlivý garanti mají zpracovat formou dotazníku ‚vyhodncocení‘ aktivit, plán na další období a návrh řešení problému.
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence k ‚předmědnému’ zasedání grémia, přičemž ze specializovaných oblastí požadujeme jen dokumenty vztahující se k specializacím doprava, ekologie, územní plánování a regionální politika.
Náměstek Poledňák zaslal hejtmanu Proellovi dopis čj. JMK1537/2007.
b) Požadujeme kopii odpovědi na tento dopis a požadujeme kopii veškeré korespondence s hejtmanem Dolního Rakouska Proellem za ‚ondobí‘ od 1.1.2007.
c) požadujeme kopii veškeré korespondence s Rakouskem ve věci územního plánování a dopravy, a to včetně korespondence s Dr. Krásou, a to za období od 1.1.2006.
Korespondencí se rozumí veškeré korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat ‚v‘ elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
 
Na Žádost Vám bylo ze strany povinného subjektu odpovězeno dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 56385/2008 ze dne 5. 6. 2008. Proti tomuto sdělení jste podali stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. s názvem „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K žádosti o informace ‚Jednání koordinačního grémia k pracovnímu Česko-rakouskému programu na léta 2006 – 2009‘ “ (dále jen „stížnost“) ze dne 21. 6. 2008, která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena dne 23. 6. 2008.
 
 
Po posouzení Vaší stížnosti Vám povinný subjekt v souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a) Žádosti zasílá kopie přílohy č. 2 a 3 e-mailu ze dne 6. 3. 2008 adresovaného řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a) Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            Ve zbývajících částech bude Vaše stížnost postoupena k vyřízení nadřízenému orgánu.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (1x A4 jednostranný, 1x A4 oboustranný)
 
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                                Internet
70888337              CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz