Informace č.j.: JMK 78807 /2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK  78807/2008
S-JMK 78807/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
       26. 6. 2008
 
 
Bod č. 5 ze 168. schůze Rady Jihomoravského kraje – částečné poskytnutí informace
 
 
            dne 14. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 168.  zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 5 s názvem „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“, který byl předložen na 168. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         důvodová zpráva
-         příloha č. 1.
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 84452/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 78807/2008 OSO ze dne 26. 6. 2008 byly z přílohy č. 1 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 168. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
          
S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová
vedoucí odboru správního a organizačního
v. z. JUDr. Eva Sychrová, v.z.
 
Přílohy: dle textu