Informace č.j.: JMK 78797 /2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK   78797 /2008
S-JMK 78797/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
27. 6. 2008
 
 
Bod č. 3 ze 168. schůze Rady Jihomoravského kraje – poskytnutí informace
 
 
            dne 14. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 3 na 168. zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 3 s názvem „Rozpis úkolů uložených na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“, který byl předložen na 168. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 19. 6. 2008, a to v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         Rozpis úkolů uložených na 25. zasedání ZJMK.
 
Důvodovou zprávu ani další přílohy materiál neobsahoval.
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová
vedoucí odboru správního a organizačního
v. z. JUDr. Eva Sychrová,v.r.
 
 
Přílohy: dle textu