Informace č.j.: JMK 78894/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                  ČJ.                                        Sp.Zn.                           Vyřizuje/linka                          Brno
ze dne                             JMK 78894/2008                     bez Sp.Zn.                    Krásná/541651233                   26. 6. 2008
 
 
„VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI – poskytnutí přílohy CO“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 15. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI – poskytnutí přílohy CO“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informace byla dne 5.5.2008 podána na podatelnu JMK druhá stížnost podle para 16a.
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence přijaté od MMR a Ministerstva vnitra, která následovala v dané věci po podání této stížnosti.
Korespondencí se rozumí korespondence písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Po podání Vaší stížnosti ze dne 17. 5. 2008 s názvem „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚poskytnutí přílohy CO‘ “ (dále jen „stížnost“), doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 22. 5. 2008, nebyla přijata žádná korespondence.
 
Sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 80021/2008 ze dne 16. 6. 2008 jste byli vyrozuměni, že Vaše stížnost byla dne 29. 5. 2008 postoupena k dalšímu řízení Ministerstvu pro místní rozvoj.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že do dnešního dne nebylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádné podání od Ministerstva pro místní rozvoj, popř. Ministerstva vnitra, které by se týkalo výše uvedené stížnosti, nemá povinný subjekt žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz