Informace č.j.: JMK 69808/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                           SpZn.:                                               Vyřizuje/linka                                       Brno
JMK 69808/2008                      S-JMK 69808/2008 OKP                        Mgr. Klusáčková/541651234                        23.6.2008
                                                                                                          Mgr. Bónová/541651266
 
 
„Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 27.5.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti žádáte o poskytnutí informací týkajících se „zadávání zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“. Požadujete sdělit:
 1. jaký objem finančních prostředků byl Vaší institucí přerozdělen prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let 2005 -2007;
 2. jaký podíl z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu;
 3. jaký počet zakázek malého rozsahu jste zadali v uplynulém období 2005 – 2007;
 4. zda zadáváte zakázky malého rozsahu postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky nebo mimo režim ZVZ;
 5. podle jaké metodiky se řídíte při zadávání zakázek malého rozsahu; žádáme tímto o její zaslání;
 6. jak je organizačně zajištěn nákup zboží a služeb;
 7. jako metodiku používáte pro stanovení hodnoty veřejné zakázky; žádáme tímto o její zaslání;
 8. jak je při zadávání zakázek malého rozsahu zajištěno plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
 9. zda byla u Vás v letech 2006 a 2007 provedena kontrola podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nebo dle zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, která by se týkala zadávání veřejných zakázek; pokud ano, čeho se týkala a jaký měla výsledek.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. Vám sdělujeme následující:
 
 
 
K bodu 1 Žádosti - Objem finančních prostředků přerozdělený prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let 2005 -2007 činil (viz. vysvětlení níže, co je veřejnou zakázkou)
 
1.130.173.578,18 Kč.
 
K bodu 2 Žádosti –Z výše uvedeného objemu činily zakázky malého rozsahu (definované z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s účinností od 1.7.2006, další vysvětlení viz. níže) tj. za období od 1.7.2006 do 31.12.2007
 
240.152.621,54 Kč.
 
Suma nezahrnuje drobné nákupy do 10.000,- Kč učiněné na základě požadavkových listů (viz. 46/INA – VOK Systém zpracování účetnictví jako jsou např. nákupy benzinu, literatury, občerstvení atd.)
 
 
K bodu 3 Žádosti - Počet zakázek malého rozsahu, jak je shora uvedeno, činil za období od 1.7.2006 do 31.12.2007 celkem
2.857.
 
 
K bodu 4 a 5 Žádosti - Zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“ na KrÚ JMK v průběhu let 2005-2007, postupy a metodika
 
 
            Jihomoravský kraj (JMK) postupuje při zadávání veřejných zakázek, vždy v souladu s platnou legislativou a na ni navazujícími vnitřními postupy, resp. vnitřními předpisy (interními normativními akty) organizace.
 
            V období 1.1.2005 – 30.6.2006 byl účinný zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ( nabyl účinnosti 1.5.2004). Tento zákon definoval veřejné zakázky v ustanovení § 6, kdy je definoval jako zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč. Veřejné zakázky malého rozsahu nebyly zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, definovány (nejsou tedy zahrnuty ve výše uvedených objemech (viz. k bodu 1 až 3 Žádosti).
            Zakázky, u nichž předpokládaná cena nepřesáhla výše uvedený limit (tj. 2 mil. Kč bez DPH) byly zadávány podle § 6 odst. 3 z.č. 40/2004 Sb., tj. transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Tento postup byl nastaven i ve vnitřních předpisech.
 
            Od 1.7.2006 nabyl účinnosti z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (ZVZ). Tento zákon definuje veřejné zakázky v § 7 a podle výše předpokládané hodnoty je dělí na nadlimitní, podlimitní a zakázky malého rozsahu. V § 12 odst. 6 je pak zakázka malého rozsahu definována tak, že její předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
            Postup u zadavatele Jihomoravského kraje při zadávání zakázek malého rozsahu upravují interní normativní akty, a to:
 
50/INA-VOK (dříve pod č. 06/06 interní normativní akt Rady Jihomoravského kraje) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého a velkého rozsahu Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem s účinností od 16.10.2006, aktualizovano k 1.5.2007 (v současné době probíhá další aktualizace v návaznosti na změny limitů pro veřejné zakázky na léta 2008 a 2009). Tato pravidla upravují postup JMK jako veřejného zadavatele při zadávání
a)            veřejných zakázek do 1 milionu postupem podle § 6 zákona o veřejných zakázkách,
b)            veřejných zakázek do 2 milionů postupem podle § 6 zákona o veřejných zakázkách,
c)            veřejných zakázek do 6 milionů postupem podle § 6 zákona o veřejných zakázkách,
d)            veřejných zakázek velkého rozsahu postupy upravenými zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcími předpisy, a tozadávání veřejných zakázek formou otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění, soutěžního dialogu nebo zjednodušeného podlimitního řízení
e)            krizových veřejných zakázek
f)              utajovaných veřejných zakázek
 
Část svých kompetencí přenesla Rada Jihomoravského kraje na Krajský úřad, a to konkrétně na jeho ředitele a vedoucí odborů (usnesením č. 5266/06/R 88 z 16.10.2006 na vedoucí odborů do výše 200.000,- Kč bez DPH a usnesením č. 4602/06/R 79 ze dne 27.7.2006 na ředitele KrÚ a vedoucí odboru kancelář ředitele do výše 2 mil Kč bez DPH). K tomuto přijal ředitel KrÚ JMK novou směrnici 10/06 s účinností od 13.11.2006 novelizovanou směrnicí 18/INA-KrÚ s účinností k 1.5.2007 s názvem Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz, která upravuje
a)      veřejné zakázky odborů (do 200 tis. Kč bez DPH)
b)      veřejné zakázky na provoz KrÚ (do 2 mil. Kč bez DPH)
 
Směrnice upravuje postup Jihomoravského kraje jako zadavatele při zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz při realizaci úkolů [§ 66 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů] v souladu s rozpočtem JMK a jeho provedeným rozpisem.
 
Zakázky malého rozsahu jsou zadávány podle § 6 ZVZ, tedy podle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, k jejichž dodržení jsou ve vnitřních předpisech organizace nastaveny příslušné postupy. Cílem pravidel je zajistit zadávání veřejných zakázek při dodržení těchto zásad a zajištění správnosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití veřejných prostředků; přičemž postup při zadávání veřejných zakázek vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisů musí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Zakázky malého rozsahu nejsou zadávány postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky.
 
K bodu 6 Žádosti – Organizační zajištění nákupu zboží  a služeb
 
Organizační zajištění nákupu zboží a služeb naleznete v již výše uvedených vnitřních předpisech k zadávání veřejných zakázek a dále také ve vnitřním předpisu 46/INA – VOK Systém zpracování účetnictví (čl. 11 výdaje Jihomoravského kraje).
Nákup zboží a služeb je organizačně zajištěn následovně:
a)      nákup zboží a služeb pro zajištění chodu krajského úřadu a orgánů kraje zabezpečuje odbor kancelář ředitele. Jedná se o zboží a služby financované z § 6172 Činnost regionální správy a § 6113 Zastupitelstva krajů.
b)      nákup zboží a služeb z ostatních § rozpočtové skladby zajišťují jednotlivé odbory krajského úřadu
 
           
            K identifikaci potřeb dochází na jednotlivých odborech KrÚ již při přípravě rozpočtu na příslušný kalendářní rok a tyto potřeby jsou podkladem pro zpracování rozpočtu, který schvaluje Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Jedná –li se o potřeby provozního charakteru, tyto jsou směřovány na odbor kancelář ředitele, v případě požadavků na informační technologie jsou požadavky směrovány přes odbor informatiky na odbor kancelář ředitele. Identifikaci jiných potřeb, vyplývajících např. ze zvláštních právních předpisů či usnesení zastupitelstva nebo rady (např. ze strategických programů kraje či jiných identifikovaných cílů neb záměrů) realizují věcně příslušné odbory. Při nákupu zboží a služeb v rozpočtovém roce se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem na daný kalendářní rok a vnitřními předpisy výše uvedenými.
 
 
K bodu 7 Žádosti – metodika pro stanovení hodnoty veřejné zakázky
 
1)      Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky a služby se stanoví na základě již realizovaných dodávek nebo služeb stejného druhu nebo podobného druhu, resp. ze znalostí trhu (pokud existují honorářové řády, používají se tyto řády např. Honorářový řád ČKA)
2)      Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví na základě ceníkového ocenění prací (např. UNIQUA).
 
K bodu č. 8 Žádosti – zajištění plnění požadavků podle z.č. 320/2001 Sb., při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
            Účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků je kontrolováno v souladu se z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tzv. řídící kontrolou, předběžnou, průběžnou a následnou. Postup je zakotven ve vnitřních předpisech zejména pak v č. 46/INA – VOK Systém zpracování účetnictví, 50/INA-VOK Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého a velkého rozsahu Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem, Směrnici ředitele KrÚ č. 18/INA-KrÚ Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz. V rámci Krajského úřadu JMK je zřízen útvar interního auditu (vnitřní předpis 6/INA-KrÚ Statut interního auditu), který  v rozsahu stanoveném zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zabezpečuje organizaci a výkon interního auditu.
 
Aktuální vnitřní předpisy s metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a systémem finanční kontroly  zasíláme v příloze, tj.
 1. 50/INA-VOK Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého a velkého rozsahu Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem s účinností od 16.10.2006, aktualizovaná k 1.5.2007.
 2. Směrnici ředitele KrÚ č. 18/INA-KrÚ s účinností k 1.5.2007 s názvem Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz.
 3. 46/INA – VOK Systém zpracování účetnictví.
 4. 6/INA-KrÚ Statut interního auditu.
 
K bodu č. 9 Žádosti – provedené kontroly v letech 2006 a 2007 podle z.č. 320/2001 Sb., z.č. 166/1993 Sb., která by se týkala zadávání veřejných zakázek.
 
              Jak již je shora uvedeno účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků je kontrolováno v souladu se z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tzv. řídící kontrolou, předběžnou, průběžnou a následnou. Procesy jsou nastaveny ve vnitřních předpisech organizace. V rámci Krajského úřadu JMK je zřízen útvar interního auditu, který v rozsahu stanoveném zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, zabezpečuje organizaci a výkon interního auditu.
 
            Každoročně je Ministerstvem financí prováděno přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje, a to podle § 20 z.č. 129/2000 Sb., o krajích a z.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kaje za jednotlivé roky 2005, 2006 a 2007“, naleznete jako součást „Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2005, 2006, 2007 na internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, téma/ekonomika a finance/ odkaz /OE odbor ekonomický.
            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kaje za rok 2005 se vyjadřuje k veřejným zakázkám (resp. 1 veřejné zakázce) v části B. Závěr, bod III. (str. 5).
            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kaje za rok 2006 se vyjadřuje k veřejným zakázkám v části II. bod 1 a v části B. Závěr, bod II (str. 71).
            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kaje za rok 2007 se vyjadřuje k veřejným zakázkám v části A bod I.
 
            V roce 2007 byla u JMK provedena Nejvyšším kontrolním úřadem kontrola č. 07/02 „Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší“, v jejímž rámci bylo kontrolováno i provádění výběru zhotovitele Územní energetické koncepce a Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Jihomoravského kraje (výběr prováděl Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK). Kontrolou bylo zjištěno, že zadavatel uzavřel dne 22.6.2002 se zhotovitelem obou koncepcí smlouvu o dílo, ačkoliv zhotovitel nepředložil zadavateli před uzavřením smlouvy o dílo potvrzení o splatných nedoplatcích vůči příslušným orgánům zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení (tato skutečnost byla doložena čestným prohlášením zhotovitele), čímž zadavatel porušil ust. § 2e z.č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V průběhu kontroly byla potvrzení příslušných orgánů zdravotního a sociálního pojištění předložena – v rozhodné době před a po uzavření smlouvy neměl zhotovitel žádné splatné nedoplatky či penále na zdravotním pojištění, na sociálním zabezpečení ani příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 
           
       S pozdravem
 
                                                                                                             Ing. Jiří Crha, v. r.
                                                                                                                      ředitel
                                                                                         Krajského úřadu Jihomoravského kraje
                                                                                   
 
Příloha 4x (elektronicky)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                  5416511289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz