Informace č.j.: JMK 77984/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                         Sp.Zn.                            Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                              JMK 77984/2008                      bez Sp.Zn.                     Krásná/541651233                     25. 6. 2008
 
 
„25 ZJMK bod 6“ – poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 11. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 –25 ZJMK bod 6“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti požadujete:
zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého bodu 6 na 25. zasedání ZJMK
 
V příloze Vám zasílám elektronickou kopii materiálu pro 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 12. 6. 2008 s názvem „Zpráva o činnosti výboru kontrolního“ včetně všech jeho příloh.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
                                 
Přílohy: dle textu
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz