Informace č.j.: JMK 84746 /2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./            ČJ.                                 Sp.Zn.                                      Vyřizuje/linka                                 Brno
ze dne                       JMK 84746 /2008             S-JMK 65312/2008 OKP            Mgr. Doleželová/541651213             26. 6. 2008
 
 
„R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy / II“ – písm. b) - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy / II“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Pokud se oficiálně uvede, ze některá komunikace není vyvážena pozitivními přínosy a preferuje se trasa jiná, pak státní správa a samospráva, jejichž základem činnosti je respektováni zásady tzv. materiální pravdy je povinna uvést, jakými konkrétními pozitivními přínosy je vyvážena jimi preferovaná trasa.
Podle přiloženého článku radní Procházková uvedla
... Ta hned v úvodu prohlásila, že varianta Boskovickou brázdou je z dopravního hlediska nevhodná. ‚Její negativní vlivy na životní prostředí nejsou vyváženy žádnými pozitivními přínosy,‘ prohlásila radní.
Je známo, ze existuje problém s tranzitní dopravou přes město Brno ve směru S - J, neboť město Brno nemá obchvat. Ozývají se hlasy z řad starostů MČ Brna za ODS, že tato tranzitní doprava je neúnosná.
Požadujeme
a) sdělit podle jakých zcela konkrétních a objektivních kritérií byla hodnocena pozitiva vyvažující negativa vedení trasy R43 Bystrckou trasou a o jaká POZITIVA vedení R43 Bystrckou trasou se jednalo,
b) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila pozitiva trasy R43 Bystrckou trasou a o která konkrétní pozitiva se jednalo.
c) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila negativa trasy R43 Bystrckou trasou a o která konkrétní negativa se jednalo.
d) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila pozitiva trasy R43 Boskovickou brázdou a o která konkrétní pozitiva se jednalo.
e) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila negativa trasy R43 Boskovickou brázdou a o která konkrétní negativa se jednalo.
Požadujeme odpověď JEDNOTLIVĚ k bodům a) – e).
Pokud se v některém případě z bodu b) – e) jedná o strany z dokumentace EIA 2007 nebo Generelu dopravy JMK, požadujeme pouze sdělit, na kterých stránkách se odpověď na příslušný bod nalézá.
Prověřili jsme strany 59-60 a 73-75 části B Generelu dopravy JMK a zjišťujeme, že na těchto stranách není odpověď na body a) – e).“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace (viz sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 77420/2008).
 
Dne 23. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje Vaši „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. – ‘R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy / II‘“ ze dne 21. 6. 2008. Po jejím posouzení Vám povinný subjekt v souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. b) Žádosti zasílá kopie následujících informací:
-         strany 59 a 73 Generelu dopravy Jihomoravského kraje (B. Prognostická část),
-         strany 7 a 8 přílohy I – 1 dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, změny a doplnění.
 
Žádné další informace dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
Ve zbývajících částech bude Vaše stížnost postoupena k vyřízení nadřízenému orgánu.
           
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (4 A4 jednostranné)