Informace č.j.: JMK 75588/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                          JMK 75588/2008                 S-JMK 75588/2008 OKP                Krásná/541651233                20. 6. 2008
 
 
„Cesta ing. Venclíka do Vídně 5. 12. 2007/ III“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 7. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007/III“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V  Žádosti uvádíte:
Rada JMK schválila zahraniční cestu ing. Venclíka ing. arch. Procházkové do Vídně dne 5.12.2007, a to z důvodu jednání o plesu v Brně.
Služební cestu s uvedenými dvěma cestovateli vykonal i Mgr. Absolon, který ve své cestovní zprávě doslova uvedl
‚jednalo se o pracovní snídani s velvyslancem ČR J.E. P. Koukalem, během níž si obě strany vyměnily aktuální informace týkající se infrastrukturních otázek, dále pak ‚deziformačních‘ a negativistických aktivit, které jsou v této souvislosti šířeny‘
Požadujeme
a) sdělit o jakých infrastrukturních otázkách se jednalo,
b) sdělit, které dokumenty zástupci JMK předali velvyslanci Koukalovi,
c) předat kopie dokumentů, které zástupci JMK předali velvyslanci Koukalovi,
d) předat kopie dokumentů, které zástupci JMK předložili, ale nepředali velvyslanci Koukalovi,
e) sdělit, které aktuální informace týkající se infrastrukturních otázek sdělili cestovatelé z JMK velvyslanci Koukalovi,
f) sdělit, které aktuální informace týkající se infrastrukturních otázek sdělil cestovatelům z JMK velvyslanec,
g) sdělit, které informace o ‚deziformačních‘ a negativistických aktivitách, které jsou v této souvislosti šířeny sdělili cestovatelé z JMK velvyslanci,
h) sdělit, které informace o ‚deziformačních‘ a negativistických aktivitách, které jsou v této souvislosti šířeny sdělil velvyslanec cestovatelům,
i) Požadujeme předat kopii průvodky dokládající příjem této emailové žádosti a dokládající komu tato žádost byla předána,
j) Požadujeme předat kompletní výpis ze ‚ssystému‘ GINIS dokládající, jak tato žádost byla předávána v rámci JMK od okamžiku jejího příjmu až po okamžik jejího vyřízení.
Dokumenty existující elektronicky (i když ‚poředány‘ v tištěné podobě) požadujeme předat elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.
Nepožadujeme předat ÚP VÚC Břeclavsko.“.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) – h) Žádosti:
 
-         veškeré informace týkající se zahraniční cesty Ing. Venclíka a Ing. arch. Procházkové, konané dne 5. 12. 2007, které měl povinný subjekt k dispozici Vám již byly poskytnuty sděleními Jihomoravského kraje č.j: JMK 3637/2008 ze dne 11. 2. 2008 a č.j.: JMK 58720/2008 ze dne 22. 5. 2008. Máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
 
k písm. i) Žádosti:
 
-         v příloze předáváme kopii průvodky elektronického doručení Vaší Žádosti, jenž dokládá, kdy byla Vaše Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů.
 
k písm. j) Žádosti:
 
Výpis ze systému spisové služby GINIS, který požadujete, se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu a povinný subjekt může podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., omezit poskytnutí informace – viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 82166/2008 ze dne 20. 6. 2008). 
 
V souladu se směrnicí ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 12/INA-KrÚ Svobodný přístup k informacím s účinností k 1.3.2007 upravující postup KrÚ, který vyřizuje žádosti o poskytnutí informace, jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti, se písemné žádosti o informaci ve smyslu Zákona neprodleně předávají přímo na odbor věcně příslušný k vyřízení takové žádosti. Elektronická žádost o informaci podána prostřednictvím elektronické podatelny se předává na odbor (resp. oddělení), jehož věcné působnosti se požadovaná informace týká. Týká-li se žádost o poskytnutí informace věcné působnosti více odborů KrÚ, je k vyřízení takové žádosti příslušný Odbor kontrolní a právní (OKP), který žádost vyřizuje v součinnosti s příslušnými odbory. Odbor kontrolní a právní garantuje konečné zpracování a včasné odeslání odpovědi za KrÚ na základě podkladů předaných a zpracovaných dotčenými odbory. Spory o příslušnost jednotlivých odborů k vyřízení žádostí o informace řeší ředitel KrÚ. V pochybnostech, kdo je povinným subjektem v konkrétní žádosti žadatele, či zda jde o informaci v samostatné nebo přenesené působnosti, rozhoduje vedoucí OKP.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu (1x A4 jednostranný)
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                   Fax                          E-mail                                              Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz