Informace č.j.: JMK 75582/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                  ČJ.                                        Sp.Zn.                            Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                             JMK 75582/2008                     bez Sp.Zn.                     Bónová/541651266                   20. 6. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – „úhrada cestovních nákladů doprovodu představitelů JMK na cestě na ples do Bruselu“ – vyřízení žádosti
 
Vážení,
 
dne 7. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – úhrada cestovních nákladů doprovodu představitelů JMK na cestě na ples do Bruselu“(dále jen „Žádost“) .
 
V Žádosti je uvedeno:
„Vážení,
Usneseními 9049/08/R 147 a 9218/08/R 150 Rada JMK schválila cestu 6 představitelů JMK, a to ing. Venclíka (OS), Dr. Šifaldy (ODS), Mgr. Macka (KDU-ČSL), Ing. Vícha (KDU-ČSL) Mgr. Pojezného (KSČM), Mgr. Botrela (ČSSD) do Bruselu s jednočlenným doprovodem. V těchto usneseních se Rada odvolává na zákon o krajích, para 59 odst. 3. tento paragraf nijak zjevně nekoresponduje se schvalováním veřejných finančních prostředků na zahraniční cesty s manželkami či jiným doprovodem.
1)     Požadujeme předat ten dokument, ať již dokument JMK nebo jiný normativní dokument, resp. usnesení Zastupitelstva či Rady JMK, který je možno použít jako zdůvodnění vydání veřejných finančních prostředků členů Rady a členů Zastupitelstva na zahraniční cesty s manželkami či jiným doprovodem.
2)     Požadujeme předat kopie dokumentu dokládající, že byly pro danou cestu zakoupeny nejekonomičtější letenky
3)     Požadujeme předat kopii dokumentu a schválení, že náměstek Venclík s manželkou byli oprávněni použít dražší způsob dopravy do Bruselu osobním autem.
 
 
K bodu 1) Žádosti
            Dokumentem,který je možno použít jako zdůvodnění vydání veřejných finančních prostředků členů Rady a členů Zastupitelstva JMK na zahraniční cesty s manželkami či jiným doprovodem, jsou Vámi v Žádosti zmíněná usnesení Rady Jihomoravského kraje, tj. usnesení č. 9049/08/R 147 z 17.1.2008 a usnesení č. 9218/08/R 150 7.2.2008.
           
            V dané věci se jednalo o samosprávné rozhodnutí orgánu kraje, které je podkladem pro výdej veřejných finančních prostředků ze schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rada kraje podle § 59 odst. 1 písm. a) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu. Není-li působnost v konkrétní záležitosti vyhrazena zastupitelstvu kraje (ev. jinému orgánu kraje, např. zastupitelstvu je vyhrazeno stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva nebo si zastupitelstvo záležitost nevyhradilo), pak rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje zabezpečuje podle § 59 odst. 3 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění rada kraje.
            Výdaje na cestovné se realizují z § 6113, položka 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční), přičemž tato položka neobsahuje jen náklady na pracovní cesty zaměstnanců a zastupitelů, ale veškeré náklady spojené s tuzemskými nebo zahraničními cestami, tedy i jiných fyzických osob, např. i formou refundací nebo reciproční náhrady cestovních výdajů fyzických osob přijíždějících ze zahraničí nebo osobám na základě nepojmenovaných občanskoprávních dohod.
            Usnesení č. 9049/08/R 147 z 17.1.2008 a usnesení č. 9218/08/R 150 7.2.2008 Vám již byla poskytnuta sdělením sp.zn. S-JMK 45997/2008 ze dne 26.5.2008, doručeno dne 30.5.2008, proto Vám nejsou opětovně zasílána.
 
K bodu 2) Žádosti
            V příloze zasíláme kopii nabídek leteckého spojení do Bruselu. Z uvedených nabídek byla vybrána nejlevnější nabídka uvedená na prvním místě, tj. společnosti SKY EUROPE – odlet z Prahy.
 
K bodu 3) Žádosti
            Náměstek hejtmana Ing. Milan Venclík je oprávněn užívat soukromé vozidlo k pracovním cestám v souladu s interním normativním aktem 53/INA-VOK Zásady pro zajištění pracovních cest uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje silničními motorovými vozidly (čl. 2.2.) a v souladu s usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 1567/05/R 28 z 21.7.2005, které zní:
 
Usnesení 1567/05/R 28:
Rada Jihomoravského kraje
a) r u š í část usnesení č. 248/05/R 6 ze 3.2.2005, které zní:
-          „Rada Jihomoravského kraje stanovuje v souladu s článkem 2.2. „Směrnice pro zajištění služebních cest uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje silničními motorovými vozidly“ uvolněné členy zastupitelstva, kteří budou užívat soukromé vozidlo k zajištění služebních cest, a to: RNDr. Igora Poledňáka, Ing. Milana Venclíka, Petra Fridricha.
 
Rada Jihomoravského kraje
b) stanovuje v souladu s článkem 2.2. „Zásad pro zajištění pracovních cest uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje silničními motorovými vozidly“ uvolněné členy zastupitelstva, kteří budou užívat soukromé vozidlo k zajištění pracovních cest, a to: - Ing. Milana Venclíka a ing. Jiřího Kadrnku.
 
Rada Jihomoravského kraje
c) s c h v a l u j e v souladu s § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., zákona o krajích, v platném znění dodatek č. l k „Zásadám pro zajištění pracovních cest uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje silničními motorovými vozidly“ uvedený v příloze č. 46 zápisu.
 
            Zahraniční pracovní cestu Ing. Milana Venclíka a úhradu nákladů jeho doprovodu schválila mj. v  souladu se 49/INA-VOK Zásady pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje (čl. 2.2 49/INA-VOK, předmětný dokument jste již dříve v rámci vyřizování jiné žádosti o informace obdrželi, proto není opětovně zasílán) Rada Jihomoravského kraje, jak je uvedeno výše k bodu 1) Žádosti. V souladu s čl. 2.2.1 49/INA-VOK byl vyplněný formulář Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu Ing. Milana Venclíka předložen k povolení cesty hejtmanovi (viz. kopie cestovního příkazu).
 
 
S pozdravem
 
Příloha 3x
                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                      
 
IČ                               DIČ                                Telefon                        Fax                             E-mail                                                   Internet
70888337                  CZ70888337                  541651266                   541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz