Informace č.j.: JMK 65306/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 


 

 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 65306 /2008               S-JMK  65306/2008 OKP            Mgr. Dzúrová/1243                          9.6.2008

 

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

dne 17.5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem: „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – statistika k R43“

V Žádosti uvádíte „emailem ze dne 8.10.2007 v 9.48 ing. arch. Hamrlová informovala starostku Blanska, že statistiku nehod na R43 dořeší během dne“.

 

            V Žádosti  požadujete:

a)      „kopii veškeré korespondence odboru OÚPSŘ s městem v Blansko ve věci R43 a to od 1.1.2007

b)      kopii sdělení, kterým byla „dořešena“ předmětná statistika nehod a kopie dokumentů, z kterých tato statistika vycházela

c)      kopii veškeré korespondence ing. Crhy a odboru kancelář ředitele ve věci R43, a to za období od 1.1.2007“

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

Ad a) OÚPSŘ nemá žádnou korespondenci s městem Blansko v dané věci. Emailová korespondence mezi starostkou Blanska a ing. arch. Hamrlovou byla již smazána.

 

Ad b)  Předmětná „statistika dopravních nehod a jejich následků na I/43“ byla zpracována na základě údajů uvedených na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Další korespondence se starostkou Blanska po uváděném emailu ze dne 8.10.2007 již neproběhla. Vámi požadované „sdělení, kterým byla „dořešena“ předmětná statistika nehod a  dokumenty, z kterých tato statistika vycházela  tedy neexistují.

 

Ad c) Sekretariát ředitele ani odbor kancelář ředitele KrÚ JMK nemá žádnou korespondenci ve věci, která je předmětem Žádosti, tj. informace týkající se statistiky k R43.

 

Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Martin Mikš

                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního