Informace č.j.: JMK 59175/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                   Brno
ze dne                        JMK 59175/2008             S – JMK 59175/2008 OKP             Krásná/541651233            17. 6. 2008
 
 
„Příloha CO k ÚP VÚC Břeclavsko a orgány krizového řízení“ poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 4. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – příloha CO k ÚP VÚC Břeclavsko a orgány krizového řízení“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
JMK připravoval ÚP VÚC Břeclavsko, který byl předložen zastupitelstvu ke ‚schálení‘ v 11/2006,
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence s MMR ve věci přílohy CO k tomuto ÚP VÚC,
a to za období od 1.1.2005, a to včetně všech verzí přílohy CO, které byly předloženy MMR (písemně nebo i při osobních jednáních). Pokud některá z verzí přílohy CO podléhá nějakému specifickému režimu, pak pro tuto verzi požadujeme vydat pouze její titulní stranu, která sama o sobě tomuto režimu nepoléhá.
b) požadujeme kopii korespondence Dr. Vlašína s hejtmanem, kdy Dr. Vlašín zaslal hejtmanovi kopii přílohy CO. Požadujeme i kopii této přílohy CO.
c) předat kopie všech vyjádření ke všem verzím přílohy CO pro ÚP VÚC Břeclavsko, a to vyjádření od orgánu mimo JMK, včetně ZHS, i složek JMK, včetně odboru krizového řízení a obrany (viz. sdělení ing. Hamrlové odboru kontrolnímu a právnímu ze dne 3.12.2007). Současně požadujeme kompletní korespondenci s těmito orgány a složkami ve věci přílohy CO ÚP VÚC Břeclavsko, a to od 1.1.2005.
d) sdělení, kdy a kde byla závěrečná verze předmětné přílohy CO projednána s nadřízeným orgánem územního plánování (MMR), kdo byl přítomen tomuto jednání. ‚Součaně‘ požadujeme předat veškerou korespondenci, kterou bylo toto jednání svoláno, předat zápis/záznam a prezenční listinu z tohoto jednání a předat korespondenci, která na tato jednání navazovala.
Kromě přílohy CO nepožadujeme zbývající části ÚP VÚC Břeclavska.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme zaslat elektronicky.
Pokud některý dokument má více jak 30 stran a neexistuje elektronicky, požadujeme pouze kopie prvních 20 a posledních 10 stran.
Barevné dokumenty formátu A3 a větší, požadujeme zaslat černobílé.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 70974/2008 ze dne 27. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 47,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána
dne 2. 6. 2008.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že část Vámi požadovaných informací Vám již byla poskytnuta sdělením č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008 a máte je tedy prokazatelně k dispozici, nejsou Vám tyto informace opětovně zasílány. Jedná se o následující písemnosti:
 
-         dopis KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j.: JMK 5757/2007 ze dne 22.1.2007 s názvem „Informace a žádost o informaci v souvislosti s vystoupením zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006
-         dopis KrÚ JMK, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j.: 25428/2008 JMK ze dne 19. 2. 2008 s názvem „Informace a žádost o informaci v souvislosti s vystoupením zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006 – opakovaná žádost o informace“,
-         dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 6756/08-84/158 ze dne 29. 2. 2008 s názvem „Vystoupení zastupitele JMK RNDr. Vlašína na 15. zasedání ZJMK v prosinci 2006, samostatná příloha CO“ a
-         dopis hejtmana JMK č.j.: JMK 4248/2007 ze dne 15. 1. 2007, adresovaný RNDr. Vlašínovi, u něhož byly anonymizovány osobní údaje (viz samostatné rozhodnutí KrÚ JMK č.j.: JMK 50886/2008 ze dne 15. 4. 2008).
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         v příloze zasíláme dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 31122/06-64536 ze dne 20. 9. 2006 s názvem „Stanovisko NOÚP k návrhu ÚP VÚC Břeclavska“, jehož přílohou je „Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování a návrhu řešení Územního plánu velkého územního celku Břeclavska“.
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 125527/2006 ze dne 4. 10. 2006 s názvem „Žádost o potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování“, včetně příloh, vyjma přílohy č. 5, kterou je „příloha CO“ k ÚP VÚC Břeclavska (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 80987/2008 ze dne 18. 6. 2008), ze kterého Vám v příloze zasíláme pouze titulní list materiálu „ÚP VÚC Břeclavska návrh Příloha CO“ (únor 2006).
-        dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 38484/06-84/709 ze dne 19. 10. 2006 s názvem „ÚP VÚC Břeclavska – žádost o potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků“.  
 
 
k písm. b) Žádosti:
-         v příloze zasíláme e-mail RNDr. Vlašína adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje ze dne 2. 1. 2007, vyjma přílohy, kterou je příloha CO k ÚP VÚC Břeclavska (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 80987/2008 ze dne 18. 6. 2008)
-         dopis hejtmana JMK č.j.: JMK 4248/2007 ze dne 15. 1. 2007, adresovaný RNDr. Vlašínovi Vám již byl zaslán sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008.
 
k písm. c) Žádosti v příloze předáváme:
-         dopis Hasičského záchranného sboru Ev. č.: HSBM-4-4-9/4-PR-2006 ze dne 13. 4. 2006 s názvem „Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany“,
-         interní sdělení odboru kontrolního a právního, Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21. 3. 2008,
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského Kraje ze dne 28. 3. 2008.
 
k písm. d) Žádosti Vám sdělujeme následující:
-         Příloha CO nebyla v první fázi projednávání v režimu stavebního zákona předána Ministerstvu pro místní rozvoj a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o neveřejný dokument. Příloha CO byla předána MMR až na jeho výzvu k odstranění nedostatků. Povinný subjekt nemá žádné další informace k písm. d) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                      odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (36x A4 jednostranný, 20x A4 oboustranný)
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                    Fax                           E-mail                                                                Internet
70888337              CZ70888337              541651233               541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz