Informace č.j.: JMK 75595/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
          Čj.:                                          SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                        Brno
JMK 75595/2008                                                                             Mgr. Klusáčková/541651234                          16.6.2008
 
 
„SPIS – Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007/III“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 7.6.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „SPIS – Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007/III“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti: „v souvislosti s níže uvedenou žádostí o informaci jsme obdrželi sdělení pro prodloužení lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Požadujeme
a) sdělit, o jaké složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit),
b) sdělit, o jaký závažný zájem se jednalo,
c) předat kopii kompletního spisu pro vyřizování dané žádosti o informace, a to včetně sběrného archu spisu.“
 
Jako přílohu této žádosti jste přiložili kopii žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., s názvem „Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007/III“, která však byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena rovněž dne 7.6.2008, a jíž bylo přiděleno č.j. JMK 75588/2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
Vaše žádost s názvem „Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007/III“, vedeno pod č.j. JMK 75588/2008, byla povinnému subjektu doručena až dne 7.6.2008, tedy ve stejný den jako tato Vaše Žádost s názvem „SPIS – Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007/III“ č.j. JMK 75595/20008. V bodě c) Vaší Žádosti požadujete tedy předat kopii spisu, který ke dni podání této Vaší Žádosti, tedy ke dni 7.6.2008, neexistoval.
 
Dále Vám sdělujeme, že ve věci Vaší žádosti s názvem „Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007/III“ č.j. JMK 75588/2008 dosud neuplynula lhůta pro vyřízení žádosti o informace. Rovněž Vám v této věci doposud nebylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení žádosti z důvodu konzultací mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti (viz bod a) a b) Vaší Žádosti).
 
Povinný subjekt tedy nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
S pozdravem
 
 Mgr. Martin Mikš
      vedoucí odboru kontrolního a právního
         v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
 
IČ                          DIČ                           Telefon                   Fax                           E-mail                                                                  Internet
70888337             CZ70888337             541651234              5416511289              klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz