Informace č.j.: JMK 70818/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                         Sp.Zn.                            Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne                               JMK 70818/2008                      bez Sp.Zn.                     Bónová//1266                    10. 6. 2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – Informace o postupu sdružení k požadavkům JMK – kontrolní výbor - poskytnutí informací
 
 
Vážení,
 
            dne 28. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Informace o postupu sdružení k požadavkům JMK – kontrolní výbor“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
            „Vážení,
podle přiloženého dokumentu proběhlo 7. dubna 2008 jednání výkonné rady Občanského sdružení s názvem „Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43“. Do výkonné rady tohoto občanského sdružení byl zvolen i ing. Juránek a v zápisech z jednání výkonné rady je označován jako hejtman, což nijak nerozporuje. V přiloženém programu jednání výkonné rady je bod o požadavcích Jm kraje ve vztahu ke kontrolnímu výboru. Na předmětné jednání byla pozvána ing. arch. Procházková a ing. arch. Hamrlová.
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence, která souvisí s požadavky JMK – viz. bod 5 jednání, a to i s kontrolním výborem.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme předat elektronicky.“
 
K  Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
 
V Žádosti je mj. uvedeno:
V přiloženém programu jednání výkonné rady je bod o požadavcích JM kraje ve vztahu ke kontrolnímu výboru.
V přiloženém dokumentu je však uvedeno k bodu 5) programu „Informace o postupu Sdružení ve vztahu k požadavkům JmK (kontrolní odbor)“
Uvedené jednání výkonné rady „Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43“ tedy nemá žádnou souvislost s Výborem kontrolním Zastupitelstva JMK.
 
K jednání dne 7.4.2008 bodu 5) jednání „Informace o postupu Sdružení ve vztahu k požadavkům JmK (kontrolní odbor)“ povinný subjekt žádnou korespondenci nevedl. Tuto korespondenci nevedl ani odbor kontrolní a právní ani jiný z odborů KrÚ. Ing. Stanislav Juránek se předmětného jednání nezúčastnil.
 Sdružení zřejmě projednávalo žádost Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 7654/2008 z 17.1.2008 s názvem „Žádost o souhlas s poskytnutím informací podle z.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ev. i žádost Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 22930/2008 z 13.2.2008 s názvem „Žádost o souhlas s poskytnutím informací podle z.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ke sp.zn. 17335/2008 OKP, které Vám již byly dříve zaslány a které v el. kopiích opětovně přikládáme.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                 Mgr. Martin Mikš,v.r.
       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha 2x/celkem 2str. (elektronicky)
1. Kopie žádosti o souhlas č.j. JMK 7654/2008 z 17.1.2008
2. Kopie žádosti o souhlas č.j. JMK 22930/2008 z 13.2.2008
 
 
IČ                              DIČ                                 Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                   541 651 266                541 651 289                 posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz