Informace č.j.: JMK 65283/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                         Sp.Zn.                             Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                              JMK 65283/2008                      bez Sp.Zn.                      Bónová/1266                       10. 6. 2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – sdružení pro výstavbu R43/2007-2008 poskytnutí informací
 
 
Vážení,
 
            dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – sdružení pro výstavbu R43/2007-2008“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
            Vážení,
Zástupci JMK se pravidelně účastní jednání Sdružení pro výstavbu R43, které založil poslanec Ing. Kala.
Požadujeme
a)      sdělit, kdy a kde se jednání konala a kdo se zúčastnil z JMK
b)      předat kopie pozvánek na jednání včetně všech dokumentů, které pozvaní obdrželi s pozvánkou
b)   předat kopie prezenčních listin
c)      předat kopie všech dokumentů, které JMK obdržel před jednáními, na jednáních a po jednáních
d)      předat kopie záznamu z jednání včetně všech příloh
e)      předat kopii veškeré korespondence se sdružením pro výstavbu R43, a to včetně korespondence v této věci s poslancem ing. Kalou, tajemníkem p. Brahou, Jihomoravským krajem, městem Boskovice, a to včetně korespondence, kdy JMK zasílalo svůj materiál a kdy se vyjadřovalo k zápisu.
Informace se požadují od 6.11.2007.
Pokud informace dle výše uvedené specifikace dostalo výše osob z JMK, např. hejtman, někteří členové rady, někteří úředníci, pak požadujeme předat korespondence se všemi těmito subjekty. Přílohy požadujeme zaslat jen jednou.
Informace existující elektronicky požadujeme zaslat elektronicky“
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
 
K bodu a) Žádosti:
            Povinný subjekt má informaci o jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43, které se konalo dne 7.4.2008 na Městském úřadu v Blansku. Jednání se zúčastnili ing. arch. Hamrlová a ing. Svobodová z Odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK.
 
K bodu b) Žádosti:
            K jednání konanému dne 7. 4. 2008 na MěÚ Blansko Vám již byla zaslána kopie pozvánky včetně průvodního emailu, a to elektronicky dne 26.5.2008 pod č.j. JMK 61925/2008, proto vám není opětovně zasílána.  Prezenční listinu povinný subjekt nepořizoval (nejednalo se o jednání organizované povinným subjektem) ani ji neobdržel. Povinný subjekt nemá tedy požadovanou informaci “prezenční listiny“ k dispozici, přičemž  není povinen takovou informací mít.
 
K bodu c) Žádosti:
JMK před jednáními, na jednáních a po jednáních, resp. k jednání dne 7.4.2008, žádné jiné dokumenty, než uvedené v bodě b) neobdržel. Povinný subjekt nemá tedy požadovanou informaci k dispozici, přičemž není povinen takovou informací mít.
 
 
K bodu d) Žádosti:
Povinný subjekt nepořizoval záznam z jednání konaného dne 7.4.2008 (nejednalo se o jednání organizované povinným subjektem) ani jej neobdržel. Povinný subjekt nemá tedy požadovanou informaci k dispozici, přičemž není povinen takovou informací mít.
 
 
K bodu c) Žádosti:
Povinný subjekt nemá jinou „korespondenci se sdružením pro výstavbu R43, a to včetně korespondence v této věci s poslancem ing. Kalou, tajemníkem p. Brahou, Jihomoravským krajem, městem Boskovice, a to včetně korespondence, kdy JMK zasílalo svůj materiál a kdy se vyjadřovalo k zápisu za období od 6.11.2007“ než níže uvedenou a která Vám již byla dříve zaslána. 
 
  1. korespondence, která byla odeslána panu Brahovi a Ing. Kalovi jménem pana hejtmana z elektronické adresy hejtman@kr-jihomoravsky.cz Vám byla  již poskytnuta, a to dopisem č.j. JMK 47109/2008 ze dne 7.4.2008, sp.zn. 5697/2008 OKH.
  2. dále Vám byl zaslán průvodní email k dopisu č.j. JMK 44203/2008, a to dopisem č.j. JMK 61925/2008 dne 26.5.2008.
Další informace Vám byly poskytnuty v rámci vyřizování Vašich jiných žádostí o informace:
 
  1. ze dne 29.11.2007 – „jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku“ , a to dopisem ze dne 23.1.2008 pod č.j. JMK 10469/2008 a rozhodnutím č.j. JMK 10459/2008 vše evidované pod Sp.Zn. S-JMK 156894/2007 OKP. Konkrétně se jedná o  body c) a f), které spadají do období od 6.11.2007. Vzhledem k tomu, že předmětné informace Vám byly doručeny dne 25.1.2008, nejsou Vám opětovně zasílány.
  2. ze dne 3.2.2008 – „jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku -2“, a to dopisem ze dne 15.2.2008 pod č.j. JMK 17335/2008 a rozhodnutím č.j. JMK 23706/2008 z téhož dne, vše evidované pod Sp.Zn. S-JMK 17335/2008 OKP. Konkrétně se jedná o body a - f) . Vzhledem k tomu, že předmětné informace Vám byly doručeny dne 19. 2. 2008, nejsou Vám opětovně zasílány.
 
K Žádosti o informace v části „kdy JMK zasílalo svůj materiál a kdy se vyjadřovalo k zápisu“ sdělujeme,  že k jednání dne 7.4.2008 bodu 5) jednání „Informace o postupu Sdružení ve vztahu k požadavkům JmK (kontrolní odbor)“ odbor kontrolní a právní žádný materiál nepřipravoval a k zápisu se nevyjadřoval. Sdružení zřejmě projednávalo žádost Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 7654/2008 z 17.1.2008 s názvem „Žádost o souhlas s poskytnutím informací podle z.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ev. i žádost Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK  22930/2008 z 13.2.2008 s názvem „Žádost o souhlas s poskytnutím informací podle z.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ke sp.zn. 17335/2008 OKP (viz. výše).
 
 
Jiné informace za období od 6.11.2007 dosud nemá (a není povinen mít) povinný subjekt k dispozici.
 
S pozdravem
                                  
                                                                                Mgr. Martin Mikš,v.r.
      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha 5x/celkem 13str. (elektronicky)
1. Kopie vyřízení žádosti o informace „členství ve Sdružení pro výstavbu R43/2a“ S-JMK 61925/2008 OKP
2. Kopie vyřízení žádosti o informace „ jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku/2 Sp.Zn. S-JMK 17335/2008 OKP
3. Kopie vyřízení žádosti o informace „jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku“ S-JMK 156894/2007 OKP
4. Kopie žádosti o souhlas č.j. JMK 7654/2008 z 17.1.2008
5. Kopie žádosti o souhlas č.j. JMK  22930/2008 z 13.2.2008
Přílohy těchto dopisů opětovně nezasíláme.
 
 
IČ                               DIČ                             Telefon                      Fax                              E-mail                                                     Internet
70888337                  CZ70888337               541651266                 541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                     www.kr-jihomoravsky.cz