Informace č.j.: JMK 59170//2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                 Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                   Brno
ze dne                        JMK 59170//2008             S – JMK 59170/2008 OKP               Krásná/541651233            16. 6. 2008
                                  JMK 59168/2008              S – JMK 59168/2008 OKP
 
 
„Korespondence se zastoupením JMK u Evropské unie od 1.7.2007 do 31.12.2007“ a „Korespondence se zastoupením JMK u Evropské unie od 1.1.2008“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 4. 5. 2008 byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny Vaše žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvy:
 
žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence se zastoupením JMK u Evropské unie od 1.7.2007 do 31.12.2007“ (evidovaná povinným subjektem pod SpZn.: S – JMK 59170/2008 OKP)
žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence se zastoupením JMK u Evropské unie od 1.1.2008“ (evidovaná povinným subjektem pod SpZn.: S – JMK 59168/2008 OKP), (dále jen „Žádosti“).
 
            V Žádostech požadujete:
zaslat kopii veškeré korespondence JMK a tímto zastoupením JMK, a to od 1.7.2007 do 31.12.2007“ a
zaslat kopii veškeré korespondence JMK a tímto zastoupením JMK, a to od 1.1.2008“.
 
            Dále je zde uvedeno:
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme zaslat elektronicky.
Pokud některý dokument má více než 30 stran a neexistuje elektronicky, požadujeme pouze kopie prvních 20 a posledních 10 stran.
Barevné dokumenty formátu A3 a větší, požadujeme zaslat černobílé.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 70443/2008 ze dne 27. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 52,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 2. 6. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. 2 ks CD obsahující e-mailovou korespondenci Jihomoravského kraje se zastoupením Jihomoravského kraje při Evropské unii, a to za období od 1. 7. 2007 do dne podání Vašich Žádostí.
 
Žádné další informace v elektronické, resp. písemné podobě k výše uvedeným Žádostem, povinný subjekt ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                      odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (2x CD)
 
 
IČ                            DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337               CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz