Informace č.j.: JMK 58719/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 58719/2008               S-JMK 58719/2008 OKP               Krásná/541651233              16. 6. 2008
 
 
„Jednání ve věci lednicko-valtického areálu - III“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 30. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání ve věci lednicko-valtického areálu - III“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 28.11.2008 proběhlo jednání k Lednicko-valtickému areálu, kde zástupkyně JMK předvedla PowerPoint prezentaci. Uvedla v ní, že ‘hejtman JMK ubezpečil členy
České komise pro UNESCO ...‘
Požadujeme
a) předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů s Českou komisí pro UNESCO, která se týká Lednicko-valtického areálu, a to od 1.1.2007 a včetně dopisu hejtmana, na který odkazuje ve své prezentaci z 28.11.2007 ing. arch. Hamrlová.
b) předat ELEKTRONICKOU kopii všech prezentací, které byly na jednání 28.11.2008 předneseny, včetně předmětné prezentace ing. arch. Hamrlové (zaslána xeroxová kopie je v ředě míst nečitelná)
 
Předmětná komise LVA přijala usnesení 2007/7, kde vzala na vědomí informaci ing. Nováka
o postupu MK ve věci řešení obchvatu Valtic v souvislosti s vyhláškou JMK C. 230/2006
a zároveň pověřila zástupce MK a JMK, aby na příštím jednání informovali o dalším vývoji záležitosti.
Požadujeme
c) předat kopii informace ing. Nováka,
d) kopii veškeré korespondence ve věci LVA mezi JMK a Ministerstvem kultury za období 28.11.2007,
e) sdělení, kdy se konala od 28.11.2007 další jakákoliv jednání LVA, kde se účastnila osoba z JMK,
f) předat veškerou korespondenci ve věci jednání dle bodu e) z doby před předmětnými jednáními včetně kopie pozvánky a rozdělovníku,
g) předat písemný záznam/zápis s předmětných jednání,
h) sdělit kdo se jmenovitě předmětných jednání zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
ch) předat všechny dokumenty předané účastníkům na těchto jednáních a všechny dokumenty získané od účastníků na těchto jednáních (a v souvislosti s těmito jednáními),
i) předat veškerou korespondenci ve věci těchto jednání z doby po těchto jednáních,
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více jak 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
 
V souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky“ Vám již byly Vámi požadované informace k písm. e) a f) Žádosti, zaslány v elektronické podobě sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 67779/2008 ze dne 22. 5. 2008. Máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
Poskytnutí Vámi požadovaných informací, které má povinný subjekt k dispozici pouze v písemné podobě, bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání. Proto jste byli dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 67784/2008 ze dne 22. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 58,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 2. 6. 2008. S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
-         dopis České komise pro UNESCO ze dne 22. 8. 2007 adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje,
-        dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 119418/2007 ze dne 12. 9. 2007 adresovaný České komisi pro UNESCO,
 
k písm. b) Žádosti:
-         CD obsahující elektronickou kopii prezentace ing. arch. Hamrlové, která byla prezentována na jednání konaném dne 28. 11. 2007.
 
k písm. c) Žádosti:
-         Vámi požadovaná informace byla předána ústně, viz. „Zápis z jednání meziodborové pracovní skupiny pro LVA“, který Vám již byl předán sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 67779/2008 ze dne 22. 5. 2008.
 
k písm. d) Žádosti:
-         vzhledem ke skutečnosti, že ve výše uvedeném časovém období neproběhla žádná korespondence mezi povinným subjektem a Ministerstvem kultury ve věci Lednicko-valtického areálu, nemá povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. d) Žádosti.
 
k písm. e) a f) Žádosti:
-         předáváme Vám pozvánku Ministerstva životního prostředí, na setkání mezioborové pracovní skupiny k problematice Lednicko-valtického areálu, č.j.: 10115/ENV/08, 437/610/08 ze dne 28. 4. 2008, včetně rozdělovníku, (jejíž příloha Vám již byla zaslána sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 67779/2008 ze dne 22. 5. 2008) a pozvánku společnosti PROfi Jihlava spol. s.r.o. na vstupní výrobní výbor, konaný dne 24. 4. 2008, k akci „Technická studie přeložky silnice I/40 v úseku Valtice – obchvat“. Povinný subjekt nemá informace o jakémkoli dalším jednání týkajícím se problematiky Lednicko-valtického areálu.
 
k písm. g) Žádosti:
-        povinný subjekt má v současné době k dispozici pouze „Zápis z jednání meziodborové pracovní skupiny pro LVA“, který Vám již byl předán sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 67779/2008 ze dne 22. 5. 2008 a „Záznam ze vstupního výboru k technické studii přeložky silnice I/40 v  úseku Valtice – obchvat“, jenž Vám předáváme v příloze.
 
k písm. h) Žádosti:
-         za Krajský úřad Jihomoravského kraje se jednání zúčastnili: Ing. arch. Hamrlová, JUDr. Nesvatba, Ing. arch. Klavňa a Mgr. Drobný. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná jednání pořádalo Ministerstvo životního prostředí nemá povinný subjekt k dispozici prezenční listiny z předmětných jednání.
 
k písm. ch) a i) Žádosti:
-         na jednáních nebyly povinným subjektem předány ani získány žádné dokumenty, ani neproběhla žádná korespondence z doby po těchto jednáních. Vám požadované informace k písm. ch) a i) Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                      vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                       odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (8x A4 jednostranný, 1x A4 oboustranný, 1x CD)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz