Informace č.j.: JMK 61912/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                 Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne                         JMK 61912/2008              S – JMK 61912/2008 OKP               Krásná/541651233             13. 6. 2008
 
 
„Cesta ing. Juránka do Vídně 16.4/2008“ poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 9. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Juránka do Vídně 16.4/2008“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Podle níže připojeného schválení rady se uskutečnila cesta hejtmana ‚Juránek, ing. arch. Procházková‘ a doprovodu cesta do Vídně.
Požadujeme předat
a) kopii veškeré korespondence, ‚kterým‘ byla tato cesta dojednána.
b) kopii itineráře pro celou cestu Brno – Vídeň – Brno,
c) kompletního vyúčtování cesta hejtmana, ‚námstkyně‘ hejtmana a všech osob cestujících s hejtmanem včetně účtů za ubytování, účtů za mimořádná vydání, doložení cest autem, atd., včetně veškeré korespondence ve věci objednávek ubytování, faktur/účtů za ubytování.
d) Kopii veškerých dokumentů, které hejtman,náměstkyně hejtmana a jeho doprovod ve Vídni získali a předali,
e) sdělení, s kterými konkrétními osobami ve Vídni hejtman, náměstkyně hejtmana a členové doprovodu jednali, kdy a kde tato jednání proběhla, o co se při těchto jednáních jednalo
a jakých ‚závěryů‘ bylo docíleno. Současně požadujeme předat záznamy / zápisy z těchto jednání a cestovní zprávy hejtmana,náměstkyně hejtmana a jeho doprovodu.
f) kopie veškeré korespondence, který následovala po této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 68008/2008 ze dne 22. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 47,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 2. 6. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. a) Žádosti.
 
k písm. b) Žádosti:
-         Vámi požadovaný itinerář pro zahraniční cestu do Vídně je Vám předáván v rámci vyřízení písm. e) Žádosti, resp. jako příloha dokumentu s názvem „Zpráva ze zahraniční pracovní cesty“.
 
k písm. c) Žádosti:
-         Vám v příloze zasíláme „Vyúčtování zahraniční cesty do Rakouska“ – za Ing. arch. Annu Procházkovou, náměstkyni hejtmana Jihomoravského kraje a „Vyúčtování zahraniční cesty do Rakouska“ – za pana Stanislava Malého (řidič), v nichž byly anonymizovány osobní údaje (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 79164/2008 ze dne 13. 6. 2008).
      Vzhledem ke skutečnosti, že hejtman Jihomoravského kraje se předmětné zahraniční  cesty neúčastnil, nemá tedy povinný subjekt k dispozici jeho vyúčtování.
 
k písm. d) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. d) Žádosti.
 
k písm. e) Žádosti:
-        Vám v příloze zasíláme kopii dokumentu s názvem „Zpráva ze zahraniční pracovní cesty“ do Vídně, konané dne 16. 4. 2008.
 
k písm. f) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. f) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                   vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                     odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (9x A4 jednostranný)
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                    Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337              541651233               541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz