Informace č.j.: JMK 58727/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                 Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                         JMK 58727/2008               S-JMK 58727/2008 OKP               Krásná/541651233               13. 6. 2008
 
 
„Prověřovací studie v oblasti JZ od Brna“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Prověřovací studie v oblasti JZ od Brna“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Ve sdělení JMK 13007/2008 jste odkazovali na Prověřovací studii v oblasti JZ od Brna, kterou zadal JMK.
Požadujeme
a) předat CD-ROM všechny doposud předané výstupy od zpracovatele této studie,
b) předat kopii veškeré korespondence se zpracovatelem této studie, a to ode dne podpisu smlouvy na tuto studii,
Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se nejedná o proces, který bude zakončen rozhodnutím, nelze požadované informace podle InfZ odepřít.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy.zápisy z jednání i dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopii emailového systému, který JMK využívá.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky.
Pokud některý dokument existuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 68965/2008 ze dne 23. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 74,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 2. 6. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace:
 
k písm. a) Žádosti:
-         CD s předanou 1. etapou díla (textová a grafická část).
-         CD s prezentací provedenou zpracovatelem na jednání dne 12. 2. 2008,
-         CD schéma dopravní sítě – dokument předaný v rámci jednání.
 
k písm. b) Žádosti:
-         Vám v příloze předáváme dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 35984/2008 ze dne 13. 3. 2008, včetně rozdělovníku, jehož přílohou je CD s prezentací provedenou zpracovatelem na jednání konaném dne 12. 2. 2008. Zmíněné CD je Vám předáváno v rámci vyřízení písm. a) Žádosti.
 
 
S ohledem na skutečnost, že část informací, vztahující se k Vaší Žádosti Vám již byla poskytnuta sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 12937/2008 ze dne 6. 2. 2008, a máte je proto prokazatelně k dispozici, nejsou Vám tyto informace opětovně zasílány. Jedná se o následující informace:
 
-         4x pozvánka na jednání v předmětné záležitosti,
-         sdělení – Zaslání prezentace z jednání konaného dne 16. 10. 2007,
-         CD s prezentací z jednání konaného dne 16. 10. 2007,
-         dokument týkající se obsahu jednání konaného dne 16. 10. 2007, ze kterého nebyl pořízen žádný formální záznam ani zápis.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (3x A4 jednostranný, 3x CD)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz