Informace č.j.: JMK 72025/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                       Sp.Zn.                           Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                               JMK 72025/2008                    bez Sp. Zn.                    Krásná/541651233                   12. 6. 2008
 
 
„Dokumenty úředního charakteru obdržené/odeslané ing. arch. Procházkovou elektronicky za období 13. – 24.4.2008“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 30. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – dokumenty úředního charakteru obdržené/odeslané ing. arch. Procházkovou elektronicky za období 13. – 24.4.2008
(dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
podle výkonu kontroly Moravského zemského archivu nad JMK, která byla provedena dne 21.2.2008 je povinností archivovat dokumenty přijaté i odeslané elektronickou poštou, pokud se jedná o dokumenty úřadního charakteru.
Požadujeme předat
a) kopie veškeré emailové pošty, která je úřadního charakteru a kterou odeslala a přijalaing. arch. Procházková za období 13. – 24.4.2008, a to kopie vytištěné z její osobní emailové schránky, která jí byla zřízena ‚peci‘ JMK. Nepožadujeme kopie příloh.
b) elektronicky přeposlat na adresu                      veškerou emailovou poštu, která je úředního charakteru a kterou odeslala a přijala ing. arch. Procházková za období 21. – 22.4.2008, přičemž přeposlání se požaduje provést z kopie emailové pošty udržované a zálohované na serverech JMK.“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         náměstkyni hejtmana Jihomoravského ing. arch. Procházkové v období od 13. – 24. 4. 2008 nebyla doručena žádná e-mailová korespondence, která by se dala považovat za „dokumenty úřadního charakteru“,
 
k písm. b) Žádosti:
-         náměstkyni hejtmana Jihomoravského ing. arch. Procházkové v období od 21. – 22. 4. 2008 nebyla doručena žádná e-mailová korespondence, která by se dala považovat za „dokumenty úřadního charakteru“ .
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                   Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337             CZ70888337              541651233              541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz