Informace č.j.: JMK 74280/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK   74280/2008
S-JMK 74280/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
17. 6. 2008
 
 
Zápis ze 166. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
            dne 4. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které jste požadoval zaslání „elektronické kopie zápisu z 166 RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii zápisu ze 166. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 5. 6. 2008. Na základě Vašeho předchozího sdělení Vám poskytujeme výše uvedenou kopii zápisu bez příloh, které nejsou součástí elektronické kopie zápisu. V případě, že budete požadovat poskytnutí příloh zápisu či jen některé z nich, sdělte nám to prosím ke spisové značce S-JMK 74280/2008 OSO a tyto Vám budou poskytnuty po úhradě nákladů spojených s pořízením jejich kopií dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.   
 
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 80578/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 74280/2008 OSO ze dne 17. 6. 2008 byly ze zápisu ze 166. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 5. 6. 2008 vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
 
 
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
 
Přílohy: dle textu