Informace č.j.: JMK 56385/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                  Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 56385/2008               S – JMK 56385/2008 OKP               Krásná/541651233               5. 6. 2008
 
 
„Jednání koordinačního grémia k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 - 2009“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 26. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Jednání koordinačního grémia k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 - 2009
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Na květen/červen je plánováno zasedání předmětného grémia v JMK. Jednotlivý garanti mají zpracovat formou dotazníku ‚vyhodncocení‘ aktivit, plán na další období a návrh řešení problému.
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence k ‚předmědnému’ zasedání grémia, přičemž
ze specializovaných oblastí požadujeme jen dokumenty vztahující se k specializacím doprava, ekologie, územní plánování a regionální politika.
Náměstek Poledňák zaslal hejtmanu Proellovi dopis čj. JMK1537/2007.
b) Požadujeme kopii odpovědi na tento dopis a požadujeme kopii veškeré korespondence s hejtmanem Dolního Rakouska Proellem za ‚ondobí‘ od 1.1.2007.
c) požadujeme kopii veškeré korespondence s Rakouskem ve věci územního plánování
a dopravy, a to včetně korespondence s Dr. Krásou, a to za období od 1.1.2006.
Korespondencí se rozumí veškeré korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat ‚v‘ elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 65860/2008 ze dne 19. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 62,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 26. 5. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
            Vámi požadované informace, resp. korespondence k zasedání koordinačního grémia ředitelů Krajských úřadů, Vám již byly poskytnuty sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 54352/2008 ze dne 21. 4. 2008, máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
-         Dále Vám pak v příloze tohoto sdělení předáváme kopii e-mailové korespondence adresované doc. Ing. Pavlíčkovi CSc., vedoucímu odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ze dní 26. 2. 2008 až 3. 3. 2008, týkající se termínu pro setkání pracovní skupiny doprava. Pro úplnost pouze dodáváme, že doc. Pavlíček čerpal
v době doručení e-mailů řádnou dovolenou před nástupem do penze a tedy výše uvedené e-maily neměl povinný subjekt v téže době k dispozici, resp. z tohoto důvodu Vám tyto informace nebyly poskytnuty sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 54352/2008 ze dne 21. 4. 2008.
-         e-mail ze dne 6. 3. 2008 adresovaný řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
k písm. b) Žádosti:
 
-         Kopii dopisu č.j.: JMK 1537/2007 ze dne 4. 1. 2007, kterou zaslal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igor Poledňák hejtmanovi Dolního Rakouska Vám předáváme v příloze. Vzhledem ke skutečnosti, že Jihomoravský kraj neobdržel žádnou odpověď na tento dopis, nemá povinný subjekt Vámi požadovaný dokument k dispozici.
 
dále Vám k písm. b) Žádosti v příloze zasíláme následující dokumenty, resp. kopii veškeré korespondence s hejtmanem Dolního Rakouska za období od 1. 1. 2007:
 
-         e-mail ze dne 1. 2. 2007 s názvem „Jungbunzlauer“, včetně přílohy, kterou je dopis hejtmana Dolního Rakouska adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje ze dne 31. 1. 2007,
-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 20631/2007 ze dne 22. 2. 2007, adresovaný hejtmanovi Dolního Rakouska,¨
-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 34218/2007 ze dne 15. 3. 2007 adresovaný Ing. Vladimíru Bajanovi, předsedovi Bratislavského samosprávného kraje, který byl mj. zaslán i hejtmanovi Dolního Rakouska,
-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 42904/2007 ze dne 5. 4. 2007 adresovaný Ing. Vladimíru Bajanovi, předsedovi Bratislavského samosprávného kraje, který byl mj. zaslán i hejtmanovi Dolního Rakouska,
 
-         dopis hejtmana Dolního Rakouska ze dne 22. 6. 2007, adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje,
-         dopis hejtmana Dolního Rakouska ze dne 26. 6. 2007, adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje,
-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: 96405/2007 OKH ze dne 20. 7. 2007, adresovaný hejtmanovi Dolního Rakouska,
-        dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: 108477/2007 OKH ze dne 16. 8. 2007, adresovaný hejtmanovi Dolního Rakouska,
-        dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 112786/2007 ze dne 31. 8. 2007, adresovaný hejtmanovi Dolního Rakouska,
-         dopis 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 147836/2007
ze dne 30. 11. 2007 adresovaný RNDr. Petru Duchoňovi, poslanci Evropského parlamentu, který byl mj. zaslán i hejtmanovi Dolního Rakouska, včetně rozdělovníku,
-         dopis hejtmana Dolního Rakouska z března roku 2008 (evidovaný povinným subjektem pod č.j.: JMK 46429/2008), adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje,
-        dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 43518/2008 ze dne 4. 4. 2008 adresovaný mj. i hejtmanovi Dolního Rakouska.
           
k písm. c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace, resp. korespondenci s Rakouskem ve věci územního plánování a dopravy.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                     odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (9x A4 jednostranný, 10x A4 oboustranný)
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                 Fax                       E-mail                                                           Internet
70888337              CZ70888337               541651233               541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz