Informace č.j.: JMK 74270/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK 74270/2008
S-JMK 74270/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
16. 6. 2008
 
 
Bod č. 4 ze 166. schůze Rady Jihomoravského kraje – poskytnutí informace
 
 
            Dne 4. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 166. zasedání RJMK“ (dále jen „materiál“).
 
            Krajský úřad totožnou žádost obdržel již 30. 5. 2008 a vede ji pod Sp. Zn. S – JMK 72020/2008 OSO. Na základě této žádosti Vám byla požadovaná informace částečně poskytnuta přípisem č.j. JMK  72020/2008 vedeným pod Sp. Zn. S – JMK 72020/2008 OSO ze dne 12. 6. 2008 [informace byla poskytnuta v části titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 a částečně odmítnuta na základě ustanovení  § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 12. 6. 2008 č.j. 77877/2008 vedeném pod Sp. Zn. S – JMK 72020/2008 OSO (informace byla odmítnuta v části příloh č. 3 - 6 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 166. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 5. 6. 2008 označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“.
 
 
 
 
           S pozdravem
 
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního