Informace č.j.: JMK 65312/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 65312/2008                S-JMK 65312/2008 OKP                Krásná/541651233                9. 6. 2008
 
 
„R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy / II“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy / II“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Pokud se oficiálně uvede, ze některá komunikace není vyvážena pozitivními přínosy
a preferuje se trasa jiná, pak
státní správa a samospráva, jejichž základem činnosti
je respektováni zásady tzv. materiální pravdy je povinna uvést, jakými konkrétními pozitivními přínosy je vyvážena jimi preferovaná trasa.
Podle přiloženého článku radní Procházková uvedla
... Ta hned v úvodu prohlásila, že varianta Boskovickou brázdou je z dopravního hlediska nevhodná. ‚Její negativní vlivy na životní prostředí nejsou vyváženy žádnými pozitivními přínosy,‘ prohlásila radní.
Je známo, ze existuje problém s tranzitní dopravou přes město Brno ve směru S - J,
neboť město Brno nemá obchvat.
Ozývají se hlasy z řad starostů MČ Brna za ODS,
že tato tranzitní doprava je neúnosná.
Požadujeme
a) sdělit podle jakých zcela konkrétních a objektivních kritérií byla hodnocena pozitiva vyvažující negativa vedení trasy R43 Bystrckou trasou a o jaká POZITIVA vedení R43 Bystrckou trasou se jednalo,
b) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají,
jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila pozitiva trasy R43 Bystrckou trasou a o která konkrétní pozitiva se jednalo.
c) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají,
jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila negativa trasy R43 Bystrckou trasou a o která konkrétní negativa se jednalo.
d) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají,
jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila pozitiva trasy R43 Boskovickou brázdou a o která konkrétní pozitiva se jednalo.
e) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají,
jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila negativa trasy R43 Boskovickou brázdou a o která konkrétní negativa se jednalo.
Požadujeme odpověď JEDNOTLIVĚ k bodům a) – e).
Pokud se v některém případě z bodu b) – e) jedná o strany z dokumentace EIA 2007 nebo Generelu dopravy JMK, požadujeme pouze sdělit, na kterých stránkách se odpověď na příslušný bod nalézá.
Prověřili jsme strany 59-60 a 73-75 části B Generelu dopravy JMK a zjišťujeme, že na těchto stranách není odpověď na body a) – e).“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
            S ohledem na Vámi uvedené k výroku náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Ing. arch. Procházkové „Ta hned v úvodu prohlásila, že varianta Boskovickou brázdou je z dopravního hlediska nevhodná. ‚Její negativní vlivy na životní prostředí nejsou vyváženy žádnými pozitivními přínosy“ Vám povinný subjekt sděluje, že náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Ing. arch. Anna Procházková ve svém výroku prezentovala svůj vlastní názor na danou problematiku, vyjádřila takto svůj subjektivní názor, ke kterému povinný subjekt nemá žádné podklady ani materiály a tedy povinný subjekt může v rámci vyřízení Žádosti poskytnout pouze informace, které má k dispozici, a to:
 
 
k písm. a) Žádosti:
-         S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt neřešil posuzování variant R43, má k dispozici pouze část B Generelu dopravy, kde bylo posouzení provedeno v rámci variant celokrajských modelů. Obdobné hodnocení je známo z Dokumentace vlivů na životní prostředí, změny a doplnění. Kritérii byly předpokládané intenzity, předpokládané výkony a podíl jednotlivých funkčních skupin komunikací na předpokládaných výkonech.
 
 
k písm. b) Žádosti:
-         Vámi požadované informace jsou obsaženy na stranách 59, 60, 73, 74 a 75 části B Generelu dopravy, který Vám již byl povinným subjektem zaslán a dále na stranách č. 6, 7, a 8 přílohy I – 1 dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, změny a doplnění, část I – dopravní souvislosti. Dále Vám povinný subjekt sděluje, že nemá žádné další Vámi požadované informace k písm. b) Žádosti, resp. nemá žádné další dokumenty, popř. studie „které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila pozitiva trasy R43 Bystrckou trasou.
 
k písm. c) a d) Žádosti:
-         S ohledem na uvedené (viz. sdělení o výroku náměstkyně hejtmana Ing. arch. Anny Procházkové) Vám povinný subjekt sděluje, že má k dispozici pouze informace předané v rámci vyřízení písm. b) Žádosti, žádné další informace k písm. c) Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
k písm. e) Žádosti:
-         Vámi požadované informace jsou Vám již sděleny v rámci vyřízení písm. b) Žádosti.
 
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                          DIČ                           Telefon                   Fax                            E-mail                                                             Internet
70888337             CZ70888337             541651233              5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz