Tisková konference JMK 13. 6. 2008

Tisková konference 13. června 2008

 

Na tiskové konferenci přiblížil hejtman Stanislav Juránek některé dotace schválené zastupitelstvem a náměstkyně hejtmana Anna Procházková spolu s Tomášem Šikulou ze společnosti HBH Projekt představila vizualizaci trasy komunikace R52 Brno – Vídeň. Člen Rady JMK Jan Letocha informoval o literární soutěži Skrytá paměť Moravy a člen Rady JMK Lubomír Šmíd hovořil o Kulatém stolu „Obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku“ a Fondu malých projektů. Aktuality z oblasti dopravy  přiblížil člen Rady JMK Jaroslav Pospíšil. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha seznámil novináře s personálními změnami v Nemocnici Hodonín, šetřením spokojenosti a se změnami v živnostenském zákoně. Tisku byla též předána informace o letošním udílení Ceny Jihomoravského kraje.

 

Zastupitelé schválili dotace

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 12. června 2008 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu JMK níže uvedeným obcím a subjektům na tyto účely:

 

Cisterciácké opatství Porta Coeli, Předklášteří1 000 000 korun

Opatství požádalo o dotaci v důsledku požáru hospodářské budovy bývalého ovčína v areálu kláštera. V roce 2007 došlo k požáru a doposud byly zabezpečeny pouze nejnutnější práce na odklizení trosek a spáleniště.  Nyní je potřeba opravit poškozené zdivo a střechu. Celkové náklady budou cca 5 milionů Kč. Objekt kláštera Porta Coeli je kulturní památkou.

 

Obec Vedrovice100 000 korun

Obec požádala o dotaci na opravu větrného vodovodního kola, které je technickou unikátní památkou (pouze dvě v ČR). Větrné kolo bylo poškozeno vichřicí Emma, hrozilo utržení a zřícení, v současné době bylo nutné kolo sundat. Nepoškozena zůstala pouze nosná kovová konstrukce. V opravě se bude postupovat podle vyjádření památkářů – bude nutné vyrovnat jednotlivé lopatky a narovnat celou vazbu. Náklady obec odhaduje minimálně na 100 tis. Kč.

 

Obec Domanín – 300 000 korun

Obec postihla v březnu vichřice Emma, která poškodila majetek v obci za více jak 600 tis.Kč. Odtrhla a poškodila část plechové střechy na budově mateřské školy, odervána a odnesena byla střecha přísálí Dělnického domu, poškozena střecha nad sálem tohoto domu, na místním hřbitově vyvrátila několik stromů atd. Obec podala žádost až nyní proto, že nejprve podala žádost na pojišťovnu, která jim z výše uvedené celkové částky uhradila pouze 217 tis. Kč.

 

Obec Jinačovice – 500 000 korun

Obec požádala o pomoc na sanaci skalní stěny, po jejímž vrcholu vede místní komunikace s častým provozem a jejíž bok tvoří stěnu dvora rodinného domku. Stěna je namáhána provozem na komunikaci a dle vyjádření statika hrozí její nepředvídané sesutí. Provoz na místní komunikaci nelze zrušit a ani odklonit, protože je to jediná přístupová cesta k 15 rodinným domům. Náklady na sanaci budou činit dle odborné firmy přes 1,2 milionu Kč.

 

Římskokatolická farnost Moravany – 100 000 korun

Farnost požádala pro kostel v Nebovidech dotaci na odstranění havarijního stavu střechy po vichřici Emma. Při odkrytí střešní krytiny bylo zjištěno, že v havarijním stavu je i nosná konstrukce. Náklady přesáhnou 100 tis.Kč.

 

 

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy

 

 

Soutěž: Skrytá paměť Moravy

Vyhlášení II. ročníku: 28. října 2007, Památník písemnictví na Moravě

Datum uzávěrky: 31. března 2008

Vyhlášení výsledků: 20. června 2008 v 15 hodin, Slovanské hradiště v Mikulčicích

 

 

Sousedé a sousedské vztahy, ať už ty v domě, mezi obcemi či regiony, se staly tématem druhého ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Soutěž vyhlašovaná Jihomoravským krajem letos zaujala soutěžící ze všech koutů Moravy, v několika případech dokonce překročila moravský region.

Již nedílnou součástí soutěže je seminář tvůrčího psaní Krocení literární múzy, který proběhl na celé Moravě, od Znojma k Ostravě, od Jihlavy ke Zlínu. Semináře, jichž se celkem zúčastnilo 268 studentů, se uskutečnily v Brně, Rajhradě, Znojmě, Hodoníně, Jihlavě, Zlíně, Olomouci a Ostravě. Díky osobním setkáním s potenciálními účastníky tak soutěž získala ohlas nejen v Jihomoravském kraji. Porotcům se sešlo 152 textů, tedy o třetinu víc příspěvků než v předchozím roce.

Pro první kategorii byl určen rozsah práce 1 – 3 strany, starší studenti z kategorie druhé měli zaslat prozaický text o 4 – 10 stranách. Porotci se shodli na tom, že se v letošním ročníku sešly příspěvky na vyšší literární úrovni než loni. Předsednictví soutěže se ujal básník Mgr. Vít Slíva. V porotě dále zasedali doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, PhDr. Tomáš Sedláček, vedoucí Literární a dramatické redakce Českého rozhlasu Brno, PhDr. David Kroča, PhD., vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a PhDr. Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě.

Odborná porota nominovala ve dvou kategoriích (I. 12- 15 let, II. 16 – 19 let) celkem deset soutěžících. Nominovaní účastníci jsou ze 4 moravských a 1 českého kraje. Jedná se o kraje Jihomoravský (5), Olomoucký (2), Zlínský (1), Vysočina (1), Pardubický (1). 

Pro výherce jsou připraveny vedle zveřejnění textů i zajímavé peněžní odměny. Slavnostní vyhlášení vítězů a udílení cen se uskuteční v pátek 20. června od 15.00 hod. v areálu národní kulturní památky Slovanského hradiště v Mikulčicích.

 

Kulatý stůl „Obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku“

V úterý 3. června 2008 se v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje uskutečnil seminář „Kulatý stůl - Obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku“. Jeho cílem bylo podpořit exportní aktivity firem z Olomouckého a Jihomoravského kraje do Srbska a poskytnout informace o současné ekonomické situaci v této zemi.

Akce, která se konala pod záštitou Olomouckého a Jihomoravského kraje, se zúčastnilo 30 firem. Svoje příspěvky zde přednesli za Olomoucký kraj náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák, za Jihomoravský kraj radní Ing. Lubomír Šmíd, za Velvyslanectví České republiky v Bělehradě obchodní rada JUDr. Svatopluk Čech a dále zástupce Kanceláře Jihomoravského kraje v Kragujevaci a zástupce firmy ROSIVA Šumperk.

 

Za srbskou stranu na akci vystoupili: Chargé d’Affaires Velvyslanectví Republiky Srbsko v Praze Suzana Bošković-Prodanović, poradci pro přímé zahraniční investice z Vojvodinského fondu na podporu investic Maja Grizel a ze Srbské investiční a exportní agentury Jovan Miljković a poradkyně pro mezinárodní spolupráci, finanční trhy a vzdělávání z Asociace srbských bank Sladjana Sredojević.

 

Chargé d’Affaires Velvyslanectví Republiky Srbsko seznámila účastníky se současným politickým vývojem v zemi. Na její přednášku navázal informační blok agentur na podporu investic, zaměřený na představení potenciálu země a pobídek, které čeští investoři mohou obdržet při realizaci svých investic v Srbsku. Následně byly firmy seznámeny se situací v srbském bankovním sektoru.

 

Příspěvek obchodního rady Velvyslanectví České republiky v Bělehradě zahájil část věnovanou předávání znalostí a zkušeností, které české firmy v Srbsku za dobu svého působení získaly. Jeho příspěvek analyzoval výhody, omezení a příležitosti současné ekonomiky Srbska. Poté následovaly informace o investičních a obchodních možnostech v Centrálním Srbsku a prezentace dostupných informačních zdrojů o ekonomice Srbska a možnosti podpory pro podnikatele nově vstupující na trh Srbska. V rámci tohoto bloku byli účastníci seznámeni s možností zajištění srbských pracovníků pro profese, které jsou z řad českých pracovníků téměř neobsaditelné.

V závěru kulatého stolu vystoupily české firmy, které v Srbsku působí, s příspěvky zaměřenými na prezentaci svých praktických zkušeností a postřehů o příležitostech a potenciálních překážkách při podnikání v Srbsku.

Na tento kulatý stůl by měla navázat na přelomu září a října podnikatelská mise do centrálního Srbska.

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE OPĚT PŘISPĚJE NA  PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

 

Brno, 12.6.2008 – Sdružení obcí a měst jižní Moravy  dnešním  dnem vyhlašuje  příjem žádostí do  Fondu malých projektů  v Jihomoravském kraji.  Fond bude podporovat  malé neinvestiční projekty přeshraniční spolupráce, jak tomu bylo v předcházejícím programovém období. Do hry se ale znovu vrací malé infrastrukturní projekty.  Můžeme se tak zase  těšit na malé infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, značení a vybavení cyklostezek a turistických tras, projekty zaměřené na  protipovodňová opatření menšího rozsahu aj.

 

Pro jižní Moravu je ve Fondu malých projektů na období 2008 -2013 připraveno k rozdělení až 3 100 000 Eur. Výše podpory se zvýší až na 85% a hranice dotace z Evropské unie  se bude pohybovat v rozmezí od 2000 Eur do 20 000 Eur. Oproti minulému období se tato dotace až dvojnásobně zvýšila.  Celkové náklady projektu nesmí překročit 40 000 Eur.

 

O podporu z Fondu malých projektů  mohou žádat  organizace veřejnoprávního charakteru jako jsou například obce, města dále neziskové organizace, kulturní a sportovní sdružení, školská zařízení aj. Přesný výčet vhodných žadatelů je uveden v Programových dokumentech Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika.  Podmínkou pro podání žádosti je mít partnera na podporovaném území Rakouska v rámci Evropské územní spolupráce.

 

Fond malých projektů  (FMP) je součástí Cíle 3 Evropské územní spolupráce  - Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko  - Česká republika a svým charakterem navazuje na úspěšný INTERREG IIIA – Dispoziční fond. Program bude podporovat projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem.

 

 „Od dnešního dne  mohou zájemci o financování z FMP své projektové záměry připravovat a konzultovat u administrátora Fondu malých projektů  v Jihomoravském kraji, kterým je RRAJM. Žadatelé mohou předkládat své projekty průběžně. První Regionální monitorovací výbor, který se bude konat 11.9.2008,  bude rozhodovat o projektech předložených nejpozději do 31.7.2008“, informoval Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM.   

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.rrajm.cz

 

 

V případě zájmu o další informace nás prosím kontaktujte:

 

Martinu Dvořákovou

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM)

Královopolská 139, 612 00 Brno

Tel: 541 212 125, 541 219 282 - kl. 126,  fax: 541 211 635

E-mail: martina.dvorakova@rrajm.cz

 

 

Zastupování dočasně neobsazeného místa ředitele Nemocnice TGM Hodonín

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 12. června 2008 vzala na vědomí rozhodnutí Ing. Pavla Baláše, ředitele Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, o vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace dnem 15. června 2008. RJMK současně s účinností od  16. června 2008 pověřila ing. Antonína Tesaříka zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, do doby obsazení tohoto místa jmenováním na základě výběrového řízení, a uložila odboru kancelář ředitele připravit podklady pro vypsání tohoto výběrového řízení. RJMK také vyzývá město k jednání o společném provozování Nemocnice TGM Hodonín.

Rada Jihomoravského kraje podle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a odvolává ředitele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Ředitel Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Ing. Pavel Baláš, dopisem ze dne 21. 5. 2008 oznámil Radě Jihomoravského kraje, že se vzdává pracovního místa ředitele Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace dnem 15. června 2008.

 

 

 

Šetření spokojenosti s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje z pohledu občanů, starostů, příspěvkových organizací zřizovaných JMK

 

-         šetření proběhlo formou dotazníkových šetření v březnu, uskutečnilo se potřetí

-         speciálními dotazníky byli osloveni občané, starostové, letos poprvé i příspěvkové organizace zřizované JMK. Dotazník pro občany byl poprvé zveřejněn také na internetu

-         cílem šetření bylo zjistit míru spokojenosti a jejich názory na vybrané aspekty kvality služeb Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) . Na základě výsledků šetření přijmout opatření, která by vedla ke zlepšení komunikace a poskytování služeb

 

Celkové výsledné hodnocení služeb poskytovaných KrÚ JMK z pohledu občanů

 

Hodnocení v roce

2007

2008

Výsledná celková známka

1,61

1,64

 

Občané pozitivně hodnotili například vstřícnost a ochotu poradit a pomoci ze strany pracovníků KrÚ JMK, kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb. Kritické připomínky se objevily např. k parkování v okolí úřadu.

 

Celkové výsledné hodnocení služeb poskytovaných KrÚ JMK z pohledu starostů:

 

Hodnocení v roce

2007

2008

Výsledná celková známka

1,96

1,82

 

Starostové obcí pozitivně hodnotili poskytovanou metodickou pomoc včetně organizování pravidelných porad starostů v jednotlivých okresech stejně jako vzdělávací aktivity. Objevil se návrh na jejich organizování i mimo Brno včetně konkrétních témat (např. evidence obyvatel).

 

Celkové výsledné hodnocení služeb poskytovaných KrÚ JMK z pohledu příspěvkových organizací (šetření proběhlo poprvé, proto není srovnání):

 

Hodnocení v roce

2008

Výsledná celková známka

1,85

 

Příspěvkové organizace oceňovaly metodickou pomoc poskytovanou nejen ze strany svých „gesčních“ odborů (např. školství, zdravotnictví, sociálních věcí), ale i od dalších odborů KrÚ JMK, zejména odboru ekonomického. Připomínky se objevily např. k nové podobě specializovaného školského portálu www.jmskoly.cz .

 

Na základě poznatků ze šetření byla přijata řada opatření ke zkvalitnění služeb poskytovaných KrÚ, např.:

 

Opatření k poskytované metodické činnosti a vzdělávacím programům:

 

·        nabídnout a podle požadavků zajistit proškolení zaměstnanců škol a školských zařízení k nové podobě webových stránek www.jmskoly.cz

       

·        při organizaci vzdělávacích programů pro obce zjistit zájem a zvážit konání akce v okresních městech

 

·        připravit pro obce školení na téma „Evidence obyvatel“ (v termínu do konce r. 2008)

     

·        průběžně proškolovat nové pracovníky – účetní obcí v oblasti účetnictví a rozpočtu ÚSC, předávání dat, finančních vypořádání dotací apod.

     

 

·        zavést elektronické interaktivní formuláře, pomocí nichž by dopravci, autoškoly, provozovny STK mohli podávat žádosti k vyřízení (v termínu do konce r. 2008)

 

 

           

Opatření k průzkumům spokojenosti:

 

·        rozšířit okruh otázek v průzkumu spokojenosti občanů se službami KrÚ o dotaz na spokojenost s webovými stránkami JMK (obsah, orientace, vyhledávání informací apod.)

 

·        umístit anketu o kvalitě webových stránek na stránky JMK k průběžnému celoročnímu sledování spokojenosti (v termínu do konce června 2008)

     

 

Změny v živnostenském zákoně

 

Dne 1. 7. 2008 nabude účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., který přináší zásadní změny v živnostenském zákoně a mění i další právní předpisy – např. obchodní zákoník, zákon o informačních systémech veřejné správy nebo zákon o správních poplatcích. Tato novela je dalším krokem naplňování programového prohlášení vlády a jí přijatého usnesení č. 1316 z 15. 11. 2006 o realizaci postupného snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých firem.

Nejvýznamnější změny, které novela živnostenského zákona přináší:

-         průkazy živnostenského oprávnění nahradí jediný dokument, výpis z živnostenského rejstříku; stávající doklady (živnostenské listy a koncesní listiny) zůstávají v platnosti a budou nahrazovány postupně

-         nově se zavádí jediná volná živnost s 80 obory s tím, že podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci této živnosti vykonávat

-         pokud jde o podání, ruší se místní příslušnost k živnostenskému úřadu podle sídla podnikatele – právnické osoby nebo bydliště podnikatele – fyzické osoby; podání je možné činit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu v České republice a dále i v rámci systému Czech POINT; místní příslušnost podle současné právní úpravy ale zůstává zachována v oblasti dozoru

-         pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi, v některých případech se od ní upouští zcela

-         oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat z databází, jež má veřejná a státní správa k dispozici.

 

Podle dostupných informací lze předpokládat, že na konci června, v souvislosti s odstávkou provozu informačního systému Registru živnostenského podnikání z důvodu přechodu na novou legislativu, bude výrazně omezen provoz na obecních živnostenských úřadech.

 

Statistické údaje k problematice živnostenského podnikání s vazbou na Jihomoravský kraj jsou k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, v sekci Krajský úřad – Odbory KrÚ a dokumenty odborů - Krajský živnostenský úřad.

 

 

Cena JMK

 

Stejně jako v předchozích letech i letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje (JMK). Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. srpna. Podané návrhy na udělení této ceny bude shromažďovat vedoucí odboru kancelář hejtmana, který je následně předá k projednání Radě a Zastupitelstvu JMK - zastupitelé budou o oceněných rozhodovat v průběhu září. Předání Cen Jihomoravského kraje se letos uskuteční v pondělí 29. září 2008 v Tišnově.

 

Zastupitelstvo JMK udělením Ceny Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Plné znění zásad udílení Ceny Jihomoravského kraje je zveřejněno na webových stránkách JMK: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=19810&TypeID=2 .

 

Loňský  ročník předání Ceny JMK se uskutečnil v předvečer Dne české státnosti - 27. září - v Hodoníně. Ocenění bylo předáno následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech: Jiří Brauner (technický pokrok), Zdeňka Vrbová (hudba), Jiří Netík (výtvarné umění), Vojtěch Vašíček, Stanislav Krátký (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.

Ocenění v roce 2006 získali tito laureáti: Milena Flodrová (historické vědy),  Richard Kania (lékařské vědy), Jiří Sehnal (hudební vědy), Yvetta Hlaváčová (sport), Vlasta a Jaroslav Smutní (kultura), Jiří Malášek (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu), Jaroslav Kratka (mezilidské vztahy), Václav Kolář (mládežnický sport), Marek Badalík (hrdinský čin).

V roce 2005 převzali Cenu JMK tito laureáti: Karel Kašpárek (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu), Zdeněk Pololáník (hudba), Šimon Ryšavý (literatura), Martin Voborný (za hrdinský čin) a Josef Zimovčák (sport).

Poprvé byla Cena JMK udělena v roce 2004 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech: Hana Zejdová (sport), Jan Dvořák (přírodní vědy), Vladislav Bláha (kultura), Miloslav Šnajdar (osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu). Zastupitelstvo JMK dále udělilo Cenu Jihomoravského kraje Davidu Kožuskému a Jaroslavu Gargulovi in memoriam za hrdinský čin.