Tisková konference JMK 6. 6. 2008

Tisková konference 6. června 2008

 

 

Tiskové konference se zúčastnila členka Rady JMK Marie Cacková, která novináře seznámila se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2009 – 2011. Hosty tiskové konference byli také zástupci Sdružení pěstounských rodin Pavel Šmýd, manažer sdružení a Tomáš Vykydal, vedoucí Domu na půli cesty, kteří přiblížili aktivity sdružení.

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2009 - 2011

 

Rada Jihomoravského kraje (JMK) na své schůzi 5. června 2008 doporučila Zastupitelstvu JMK schválit „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2009 - 2011“ a vzít na vědomí informativní zprávu o záměru předložení individuálního projektu na zajištění financování vybraných sociálních služeb v JMK z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) za podmínek výzvy ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

 

S působností zákona o sociálních službách byly kraje postaveny před povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na svém území. Tento plán rozvoje sociálních služeb by měl reflektovat strategie zajišťování sociálních služeb v obcích, zohledňovat priority Evropské unie v sociální oblasti a být deklarací záměrů v oblasti sociální politiky státu - má-li zohledňovat strategii zajišťování sociálních služeb v obcích, musí vycházet ze  střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, předložených obcemi.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje je tak výsledkem analytické syntézy plánů rozvoje sociálních služeb za územně správní obvod všech 21 obcí s rozšířenou působností, které byly výsledkem intenzivní práce v období let 2007 - 2008. Z celkové analýzy jednotlivých plánů rozvoje sociálních služeb zpracované pro územně správní celek obcí s rozšířenou působností vychází  primárně potřebnost zachovat dosavadní síť sociálních služeb.

 

 

Prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2009 – 2011 jsou oblasti sociálních služeb, které vyžadují přednostní zájem zadavatelů a poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Vymezují témata a problémy, která jsou veřejností a uživateli sociálních služeb vnímána jako nedostatečně řešená.

Cílové skupiny pro potřeby plánování rozvoje sociálních služeb jsou širšími skupinami sociálně znevýhodněných osob, kterým jsou poskytovány sociální služby (činnosti nebo soubory činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, pro které bylo výzkumem jednotlivých obcí s rozšířenou působností zjištěno podobné vnímání potřebnosti na poskytování služeb a podobnost ve vnímání vlastní nepříznivé sociální situace oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

 

 

 

Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2009 – 2011 jsou rozděleny na priority průřezové a priority pro jednotlivé cílové skupiny:

 

Cílová skupina děti, mládež do 26 let a rodina

Priorita č. 1 Rozvoj a podpora služeb sociální prevence zabraňující vzniku patologického

chování dětí a mládeže

Priorita č. 2 Zajištění sociálních služeb podporujících rodiny s dětmi

Priorita č. 3 Pomoc rodinám, jejichž členové se stali oběťmi domácího násilí nebo se dostali do akutní krize

 

Cílová skupina osob se zdravotním postižením

Priorita č. 4 Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Priorita č. 5 Zkvalitňování péče osob s mentálním  a s kombinovaným postižením

Priorita č. 6 Podpora integrace cílové skupiny do společnosti běžné populace a zkvalitňování péče

 

Cílová skupina osob ohrožených sociálním vyloučením a osoby  v krizi

Priorita 7 Rozvoj sociálních služeb pro osoby bez domova

Priorita 8 Podpora, stabilizace a rozvoj stávajících služeb  pro uživatele drog v Jihomoravském kraji

Priorita 9 Zajistit dostupné sociální služby zaměřené na integraci národnostních menšiny

 

Cílová skupina senioři

Priorita č. 10 Podpora seniorů v přirozeném prostředí

Priorita č. 11 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních

 

 

Vize plánu:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období

2009 – 2011 usiluje o:

 

          zachování stávající sítě sociálních služeb na území Jihomoravského kraje dle registru MPSV

 

          rozšíření sociálních služeb, které jsou podloženy dle mapování potřebnosti a následně jsou rozpracovány v plánech rozvoje sociálních služeb obcí s rozšířenou působností

 

          podporu takových forem péče, které umožní klientům (senioři, osoby se zdravotním postižením) zůstat co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí

 

          podporu zachování co nejvyšší kvality života v návaznosti na kvalitu sociálních služeb odpovídající nejen skutečným potřebám, ale i ekonomickým možnostem

 

          věnování pozornosti zařízením pro psychotiky a alkoholiky