Informace č.j.: JMK 71317/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
          Čj.:                                       SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 71317/2008                                                                       Mgr. Klusáčková/541651234                 5.6.2008
 
 
„Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 29.5.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), dále jen „Žádost“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. Vám sdělujeme následující:
 
k bodu (i) Žádosti:
 
Neevidujeme žádné případy poskytnutí náhrady škody způsobené povinným subjektem v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo provedení nesprávného úředního postupu v samostatné působnosti.
 
k bodu (ii) Žádosti:
 
Neevidujeme žádné případy poskytnutí regresní úhrady škody státu, způsobené povinným subjektem v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo provedení nesprávného úředního postupu v přenesené působnosti.
 
k bodu (iii) Žádosti:
 
Neevidujeme žádné případy poskytnutí regresní úhrady škody obcím, způsobené povinným subjektem v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí nebo provedení nesprávného úředního postupu obcí v samostatné působnosti na základě nesprávného právního názoru povinného subjektu.
 
k bodu (iv) Žádosti:
 
Neevidujeme žádné případy uplatnění nároku povinného subjektu na regresní úhradu škody vůči úředníkům a jiným zaměstnancům povinného subjektu, a to v návaznosti na případy uvedené sub (i) až (iii).
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Martin Mikš
      vedoucí odboru kontrolního a právního
           v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289          posta@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz