Informace č.j.: JMK 68629/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 68629/2008               S-JMK 68629/2008 OKP                Krásná/541651233               4. 6. 2008
 
 
„Zadávání variant jen aby byly čerpány Evropské peníze“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 24. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena, ve dvojím totožném podání Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – zadávání variant jen aby byly čerpány Evropské peníze“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Na 24. ZJMK vystoupil s projevem první náměstek JMK ing. Venclík (viz citace níže) uvedl, že v Jihomoravském kraji se DĚJE, že jsou zadávány ke zpracování varianty, jen aby byly čerpány Evropské peníze.
Požadujeme
a) sdělit kdy a kdo v Jihomoravském kraji zadává ke zpracování varianty za evropské peníze, jen aby tyto peníze byly čerpány.
b) sdělit o varianty jakých komunikací se jednalo,
c) předat kopie dokumentů dokládajících, jak a kdo a kdy v Jihomoravském kraji zadává ke zpracování varianty za evropské peníze, jen aby tyto peníze byly čerpány a předat korespondenci dokládající, jak se tyto dokumenty na JMK dostaly.
d) sdělit z kterých dokumentů dle bodu c) náměstek Venclík vycházel, když tímto způsobem informoval Zastupitelstvo i veřejnost,
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme zaslat elektronicky.
Pokud některý dokument má více než 30 stran a neexistuje elektronicky, požadujeme pouze kopie prvních 20 a posledních 10 stran.
Barevné dokumenty formátu A3 a větší, požadujeme zaslat černobílé.“.
           
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) a b) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. a) a b) Žádosti, resp. nemá k dispozici žádné informace o zadávání jakýchkoliv variant za evropské peníze, jen aby byly evropské peníze čerpány.
 
k písm. c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá k dispozici žádné dokumenty dokládající zadávání variant
za evropské peníze, jen aby byly tyto peníze čerpány, a tedy nemá ani korespondenci, která by dokládala jak se tyto na JMK dostaly.
 
k písm. d) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá k dispozici žádné dokumenty, které by se daly identifikovat jako dokumenty ze kterých „náměstek Venclík vycházel, když tímto způsobem informoval Zastupitelstvo i veřejnost“ jak uvedeno ve Vaší Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                       vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                       odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz