Informace č.j.: JMK 68632/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 68632/2008               S-JMK 68632/2008 OKP               Krásná/541651233               4. 6. 2008
 
 
„Zadávání variant přes ptačí oblasti a přes památky UNESCO“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 24. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena, ve dvojím totožném podání Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – zadávání variant přes ptačí oblasti a přes památky UNESCO“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Na 24. ZJMK vystoupil s projevem první náměstek JMK ing. Venclík (viz citace níže) uvedl, že jsou zadávány varianty přes ptačí oblasti a přes památky UNESCO.
Požadujeme
a) sdělit kdy a kdo v Jihomoravském kraji zadal zpracování dvoupruhového obchvatu Břeclavi, který vede přes ptačí oblast,
b) sdělit kdy a kdo v Jihomoravském kraji zadal zpracování dvoupruhového obchvatu Břeclavi, který vede přes oblast UNESCO,
c) sdělit kdy a kdo v Jihomoravském kraji zadal zpracování trasy R55, která vede přes ptačí oblast“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. a) – c) Žádosti, resp. nemá k dispozici žádné informace o zadávání jakýchkoliv variant popř. zpracování trasy R55 přes ptačí oblast a památky UNESCO, a to ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                     odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                    Fax                           E-mail                                                              Internet
70888337              CZ70888337               541651233               541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz