Informace č.j.: JMK 65326/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 65326/2008                S-JMK 65326/2008 OKP               Krásná/541651233               29. 5. 2008
 
 
„Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 2008/2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 2008/2“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 17.10.2006 se ing. arch. Hamrlová zúčastnila jednání o územním řízení k R52 na městském úřadě Mikulov spolu s zástupci města, ŘSD, atd.
Požadujeme sdělit
a) sdělení kdy a kde se některý z pracovníků KrÚ JMK nebo některý člen Rady JMK zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období od 1.1.2007,
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence včetně pozvánky, zápisy/záznamu z jednání a kopii dokumentů získaných a předaných při jednáních. Korespondencí se myslí korespondence, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy a osobně předané dokumenty.“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
 
-         povinný subjekt má povědomost o jednáních, týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, která proběhla dne 8. 1. 2007 v Mikulově, dne 5. 2. 2007 v Brně, dne 8. 3. 2007 v Mikulově, ve dnech 21. 3. 2007 a 4. 6. 2007 v Dolních Dunajovicích, dne 29. 10. 2007 v Pohořelicích a dne 29. 11. 2007 v Brně.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
            Povinný subjekt má k dispozici informace, které Vám již byly zaslány sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46035/2008 ze dne 23. 5. 2008, máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány. Jedná se o dokumenty:
 
-         kopii pozvánky společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/1339/06 ze dne 20. 12. 2006, na jednání týkající se silnice R52, konané dne 8. 1. 2007 v Městském úřadu v Mikulově, včetně rozdělovníku a kopii dopisu společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/31/07 ze dne 12. 1. 2007, jehož přílohou je zápis z jednání na Městském úřadu v Mikulově, včetně prezenční listiny.
 
-         kopii pozvánky společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/28/07 ze dne 11. 1. 2007, na jednání týkající se silnice R52, konané dne 5. 2. 2007 v budově Ředitelství silnic a dálnic, včetně rozdělovníku a kopii dopisu společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/125/07 ze dne 12. 2. 2007, jehož přílohou je záznam z jednání v budově Ředitelství silnic a dálnic ČR, včetně prezenční listiny.
 
-         kopii pozvánky společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/241/07 ze dne 12. 3. 2007, na jednání týkající se silnice R52, konané dne 21. 3. 2007 v sále Obecního úřadu v Dolních Dunajovicích, včetně rozdělovníku, a kopii dopisu společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/100/07 ze dne 26. 3. 2007, jehož přílohou je zápis z jednání konaného v Dolních Dunajovicích, včetně prezenční listiny.
 
-         Dále pak, se dne 29. 11. 2007 konalo setkání v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterého se zúčastnili zástupci AOPK CHKO Pálava RNDr. Jiří Matuška a paní Kőrberová, zástupce Ředitelství silnic a dálnic Ing. Cigoš a ing. Nettigová, tři zástupci firmy SUDOP Praha a.s., zástupce firmy HBH Projekt spol. s r.o. Mgr. Šikula a zástupce ze stavebního úřadu Mikulov ing. Alexová. Dále se jednání zúčastnili radní Jihomoravského kraje Ing. arch. Anna Procházková a za Krajský úřad Jihomoravského kraje, ing. Čejková z odboru životního prostředí, Ing. arch. Hamrlová, ing. Prskavcová a ing. Svobodová za odbor územního plánování a stavebního řádu. Setkání se v závěru zúčastnil také starosta města Mikulov. Setkání bylo zprostředkováno za účelem objasnění problematiky podkladů pro územní  rozhodnutí. Zástupci AOPK upozornili na skutečnost, že k vydání stanoviska k rozhodnutí o umístění stavby rychlostní silnice R52, stavby 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko nebyly předány ze strany žadatele úplné podklady. Vzhledem k tomu, že nebyly dodány úplné podklady byli nuceni vydat nesouhlasné stanovisko. Projektanti firmy SUDOP Praha a.s. přislíbili doplnění veškerých podkladů požadovaných ze strany AOPK CHKO Pálava. Vedoucí AOPK CHKO Pálava RNDr. Jiří Matuška trval na zpracování vizualizace, jako důležitého podkladu pro rozhodování v území. Zástupce Ředitelství silnic a dálnic souhlasil s dopracováním vizualizace v hlavních pohledových osách zejména prostorů křižovatek, rozsáhlejších přemostění a násypů. Závěrem se zúčastněné strany shodly na doplnění a následném předání podkladů AOPK CHKO Pálava.
 
-         CD s e-maily společnosti SUDOP Praha a.s. ze dne 12. 1. 2007, včetně příloh a ze dne 12. 3. 2007.
 
 
Dále Vám k písm. b) Žádosti v příloze zasíláme následující písemnosti:
 
-         kopii pozvánky společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/191/07 ze dne 27. 2. 2007 na jednání týkající se silnice R52, konané dne 8. 3. 2007 v Mikulově. Jednání se Krajský úřad Jihomoravského kraje zúčastnily ing. arch. Hamrlová a ing. arch. Klvaňa z odboru územního plánování a stavebního řádu. Žádnou jinou korespondenci, ani předané popř. získané dokumenty, vztahujících se k tomuto jednání povinný subjekt k dispozici nemá.
 
-         kopii pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 1035/07 ze dne 22. 5. 2007 na jednání týkající se silnice R52, konané dne 4. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolních Dunajovicích,
 
-         kopii pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 0994/08 ze dne 30. 4. 2008 na jednání týkající se silnice R52, konané dne 20. 5. 2008 v budově Ředitelství silnic a dálnic v Brně,
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádost povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                     odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (3x A4 jednostranný)
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz