Informace č.j.: JMK 45986/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                 Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 45986/2008              S – JMK 45986/2008 OKP               Krásná/541651233               28. 5. 2008
 
 
„Nedoručené zásilky – odeslané 20.3. – 28.3.2008“ poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 5. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – nedoručené zásilky – odeslané 20.3. – 28.3.2008“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
podle informací, které jsme získali na základě vyžádané analýzy u držitele poštovní licence, České pošty, nám nebyly doručeny a odesílateli byly vráceny následující zásilky,
Ze dne 20.3.2008 – 1 ks – registrováno pod č. 2192,
Ze dne 25.3.2008 – 3 ks – registrováno pod č. 6446, 6447, 6448,
Ze dne 26.3.2008 – 3 ks – registrováno pod č. 10476, 2257, 10477,
Ze dne 27.3.2008 – 6 ks – registrováno pod č. 2690, 2691, 2897, 2750, 2751, 2770,
Ze dne 28.3.2008 – 1 ks – registrováno pod č. 3042, 3033, 1007, 1008,
Žádáme o zaslání kopií doručenek pro tyto a všechny další nám nedoručené zásilky, a to od 1.1.2008. Ke každé doručence požadujeme připojit kopii první strany Vámi odesílané korespondence a kopii obou stran té obálky, v níž korespondence byla odeslána a ‚následen‘ byla vrácena odesílateli.“.
 
 
            Vaše Žádost byla povinným subjektem shledána za nesrozumitelnou a sdělením č.j: JMK 48090/2008 ze dne 9. 4. 2008 jste byli vyzváni k upřesnění Žádosti. Na výzvu povinného subjektu jste reagovali sdělením ze dne 26. 4. 2008, ve kterém je mj. uvedeno: „Povinný subjekt uvádí, že mu není jasné, které informace jsou po něm požadovány, protože prý registrační čísla, pod kterými jsou zásilky registrovány Českou poštou mu nejsou známy. Domníváme se, že v daném případě se jednáno obstrukční postup“.
 
 
            V návaznosti na toto Vaše sdělení označené jako „Odpověď k výzvě upřesnit dotaz“ přezkoumal povinný subjekt opětovně Žádost, a dospěl k závěru, že Žádost lze vyřídit, aniž by musela být Vámi blíže konkretizována.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 63128/2008 ze dne 12. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 69,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 19. 5. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
            Povinný subjekt nemá k části Vaší Žádosti „Žádáme o zaslání kopií doručenek pro tyto a všechny další nám nedoručené zásilky, a to od 1.1.2008.“ žádné Vámi požadované informace. V článku 17 odst. 1 POŠTOVNÍCH PODMÍNEK České pošty, s. p., Základní poštovní služby, platné od 1. března 2008 (dále jen „Poštovní podmínky“) nazvaného „Dodejka“ je uvedeno: „V případě této doplňkové služby podnik opatří odesílateli písemné potvrzení prokazující dodání poštovní zásilky příjemci (dále jen ‚dodejka‘).“ v článku 17 odst. 5 Poštovních podmínek je uvedeno: „Na zvláštní obálce podle odstavce 4 musí být uvedena poznámka ‚Dodejka‘ nebo ‚Doručenka‘.“ Jak vyplývá z těchto Poštovních podmínek, doručenkou se rozumí doklad prokazující, že poštovní zásilka byla příjemci doručena. Vzhledem k tomu, že Vámi uvedené zásilky Vám nebyly doručeny, žádné takovéto doručenky neexistují.
 
V příloze předáváme:
-         kopie prvních stran Vámi nevyzvednuté korespondence, včetně kopií obou stran obálek v nichž byla korespondence odeslána a následně vrácena povinnému subjektu.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., resp. žádné další Vám nedoručené poštovní zásilky, povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (25x A4 jednostranný, 9x A4 oboustranný)
 
 
IČ                            DIČ                            Telefon                    Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337              541651233               541651289                 krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz