Informace č.j.: JMK 65317/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                       Sp.Zn.                          Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                              JMK 65317/2008                    bez Sp.Zn.                   Krásná/541651233                    28. 5. .2008
 
 
„VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI - poskytnutí přílohy CO“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – VYŘÍZEOVÁNÍ STÍŽNOSTI – poskytnutí přílohy CO“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informace byla dne 5.5.2008 podána na podatelnu JMK stížnost podle para 16a.
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence přijaté od MMR a Ministerstva vnitra, která následovala v dané věci po podání stížnosti.
Korespondencí se rozumí korespondence písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
 
            V návaznosti na uvedené Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Dne 5. 5. 2008 byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena Vaše stížnost ze dne 2. 5. 2008 s názvem „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚poskytnutí přílohy CO‘“.
            Povinný subjekt při vyřízení Vaší stížnosti postupoval v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. ve kterém je uvedeno „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu žádost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.“ a sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62466/2008 ze dne 7. 5. 2008 plně vyhověl vaší stížnosti a poskytl veškeré informace, které měl v dané věci k dispozici.
 
            S ohledem na výše uvedené Vám sdělujeme, že ve věci stížnosti ze dne 2. 5. 2008, doručenou na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 5. 5. 2008, neproběhla žádná korespondence s Ministerstvem pro místní rozvoj popř. Ministerstvem vnitra.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                           DIČ                              Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337                541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz