Informace č.j.: JMK 65309/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 65309/2008               S-JMK 65309/2008 OKP                Krásná/541651233                28. 5. 2008
 
 
„Jednání 26 9 2007 v Blansku“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání 26 9 2007 v Blansku“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 26.9.2007 proběhla porada starostů obcí okresu Blansko, kterou svolal ředitel KrÚ
a hejtman JMK
.
Požadujeme předat kopii všech materiálů prezentovaných, předaných i obdržených k tématu
a) aktuální stav operačních programů EU a příklady vhodných projektů,
b) aktuální otázky v dopravě JMK“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
-         v příloze Vám zasíláme materiál s názvem „Programovací období EU 2007 – 2013 a možnosti čerpání finančních zdrojů pro obce“, který byl předán Jihomoravským krajem na poradě starostů, konané dne 26. 9. 2007 v Blansku.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
-         na poradě starostů, konané dne 26. 9. 2007 v Blansku, nebyly prezentovány, předány ani obdrženy žádné materiály týkající se aktuálních otázek v dopravě JMK.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                        Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: (7x A4 oboustranný)
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                    Fax                            E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233               5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz