Informace č.j.: JMK 63374/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                        Sp.Zn.                           Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                              JMK 63374/2008                     bez Sp.Zn.                    Bónová/541651233                   23. 5. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – „Evropská komise dostává lživé informace od strany zelených“ – vyřízení žádosti
 
Vážení,
 
dne 13. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –Evropská komise dostává lživé informace od strany zelených“(dále jen „Žádost“) .
 
V Žádosti je uvedeno:
„Podle přiloženého článku se ing. Venclík vyjádřil pro tisk následovně:
…zelení blokují výstavbu dálnice na Vídeň přes Mikulov a nestydí se přitom používat v Bruselu lži a polopravdy.
 
Požadujeme
 
a)      sdělit, kdo ze strany zelených konkrétně podle ing. Venclíka používal v Bruselu lži a polopravdy…
b)      sdělit, kdy a kde osoby dle bodu a) lhaly
c)       sdělit jaké konkrétní nepravdivé informace osoby dle bodu a) předaly v Bruselu
d)      předat dokumenty, ze kterých ing. Venclík vycházel, když veřejně publikoval uvedené tvrzení
e)       předat veškerou korespondenci od 1.1.2006, kterou povinný subjekt podle zákona 106/99, tj. Rada JMK (tj. i jednotlivý členové Rady) vlastní a kde jsou obsažena nepravdivá tvrzení, na které poukazoval ing. Venclík ve svém publikovaném vyjádření
f)        předat kopii elektronické průvodky, kterou je doloženo, komu byl předán tento email adresovaný samosprávnému orgánu
g)      předat kopii výpisu se systému GINIS dokládající, jak byla v rámci JMK předávána a vyřizována tato žádost o informaci
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná.“
 
 
K bodu a) – e) Žádosti
 
            K bodům a)-e) výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že povinný subjekt tj. Jihomoravský kraj nemá žádné informace ve smyslu § 3 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb. (ani není povinen mít), které by bylo možné identifikovat jako informace požadované pod bodem a) –e) Žádosti, tj., informace obsahující nepravdivá tvrzení, na které poukazoval pan Milan Venclík ve svém publikovaném vyjádření a kdo, kdy, kde a jak lhal.
            Z přiloženém článku s názvem „Zelení blokují dálnici do Vídně“ je zřejmé a je také takto označen, že se jedná o názor autora článku Milana Venclíka. Podle § 2 odst. 4 z.č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory. Pan Milan Venclík není podle § 2 z.č. 106/1999 Sb. povinným subjektem a informační povinnost se tedy na něj nevztahuje.
 
K bodu f) Žádosti
 
V příloze Vám zasíláme:
  1. Kopii průvodky elektronického podání k Vaší žádosti ze dne 13.5.2008. Elektronická průvodka obsahuje pouze informace o doručení Vaší žádosti na elektronickou podatelnu a informaci o tom, kterému odboru byla písemnost přidělena k vyřízení. Jiné informace průvodka neobsahuje.
 
K bodu g) Žádosti
 
Výpis ze systému spisové služby GINIS, který požadujete, se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu a povinný subjekt může podle § 11 odst. 1 písm. a) z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), omezit poskytnutí informace – viz. rozhodnutí. 
 
            Vaše Žádost ze dne 13.5.2008 byla předána z  podatelny přímo na Odbor kontrolní a právní Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který Vaši Žádost vyřizuje.
 
 
S pozdravem
 
 
Příloha 1x (1 list)
                                                                                                      Mgr. Martin Mikš
                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                        v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                  541651266                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz