Informace č.j.: JMK 61925/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                      ČJ.                                           Sp.Zn.                              Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                                 JMK 61925/2008                        bez Sp.Zn.                       Bónová/1266                       26.5.2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – členství ve Sdružení pro výstavbu R43/2a - poskytnutí informací
 
Vážení,
 
            dne 11. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – „členství ve Sdružení pro výstavbu R43/2a“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
            „Na základě níže připojené žádosti o informace, JMK předal odpověď, z níž je patrné, že dopis č.j. JMK 44203/2008 panu Brahovi, tajemníku Sdružení pro výstavbu R43 o souhlas s poskytnutím informací podle z.č. 106/99 byl odeslán z JMK elektronicky. Tento průvodní email nebyl předán.
            Požadujeme předat jak kopii předmětného emailu z JMK tak i kopie všech ostatních emailů mezi JMK na jedné straně a poslancem Kalou a tajemníkem předmětného sdružení, p. Brahou, a to za období od 1.1.2007 ve věci R43, vydáván informací a Sdružení pro výstavbu R43, a to explicitně včetně emailové korespondence za poslední období od 1.1.2008.
Jedná se nejen o emailovou korespondenci s hejtmanem JMK, ale i s dalšími osobami z orgánů JMK, tj. včetně korespondence s náměstkyní hejtmana ing.arch. Procházkovou, náměstkem hejtmana ing. Venclíkem, a všemi pracovníky odboru OÚPSŘ, včetně ing. arch. Hamrlové.
Všechny dokumenty existující elektronicky, požadujeme zaslat elektronicky.“
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
 
K první části Žádosti:
1. V příloze Vám zasíláme průvodní email k dopisu č.j. JMK 44203/2008.
 
 
K druhé části Žádosti:
Co se týče korespondence, která byla odeslána panu Brahovi a Ing. Kalovi jménem pana hejtmana z elektronické adresy hejtman@kr-jihomoravsky.cz byly Vám informace již poskytnuty, a to dopisem č.j. JMK 47109/2008 ze dne 7.4.2008, sp.zn. 5697/2008 OKH.
 
2. V příloze Vám zasíláme pozvánku na jednání sdružení zaslanou emailem ing. arch. Hamrlové dne 6.3.2008.
 
Ostatní informace, které požadujete a které má povinný subjekt k dispozici a vztahují se do období 1.1.2007 - 3.2.2008 Vám byly již poskytnuty v rámci vyřizování Vašich žádostí o informace:
 
1.  ze dne 29.11.2007 – „jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku“ , a to dopisem ze dne 23.1.2008 pod č.j. JMK 10469/2008 a rozhodnutím č.j. JMK 10459/2008 vše evidované pod Sp.Zn. S-JMK 156894/2007 OKP. Vzhledem k tomu, že předmětné informace Vám byly doručeny dne 25.1.2008, nejsou Vám opětovně zasílány.
 
2. ze dne 3.2.2008 – „jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku -2“, a to dopisem ze dne 15.2.2008 pod č.j. JMK 17335/2008 a rozhodnutím č.j. JMK 23706/2008 z téhož dne, vše evidované pod Sp.Zn. S-JMK 17335/2008 OKP. Vzhledem k tomu, že předmětné informace Vám byly doručeny dne 19. 2. 2008, nejsou Vám opětovně zasílány.
 
3. ze dne 1.5.2007 – „Sdružení pro výstavbu R43/duben 2007“, a to dopisem č.j. JMK 77821/2007 ze dne 11.6.2007 ev. pod Sp.Zn. S-JMK 57387/2007 OKP. Vzhledem k tomu, že předmětné informace Vám byly doručeny dne 22.6.2007, nejsou Vám opětovně zasílány.
 
 
Jiné informace za období od 1.1.2007 i za období od 1.1.2008 nemá (a není povinen mít) povinný subjekt k dispozici.
 
S pozdravem
 
 
  Mgr. Martin Mikš, v. r.
           vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha 2x/celkem 3str. (elektronicky)
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                        Fax                                E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541 651 266                 541 651 289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz