Informace č.j.: JMK 65281/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 65281/2008                 S-JMK 65281/2008 OKP                 Krásná/541651233               29. 5. 2008
 
 
„Jednání s HBH Brno k R52 / 2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání s HBH Brno k R52 / 2
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
připravuje se dokumentace pro územní řízení. pro R52. V této věci probíhají jednání ‚se‘ HBH Brno.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde jednání ‚se‘ HBH Brno proběhla,
b) sdělit kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
c) sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo docíleno,
d) předat veškerou korespondenci ve věci jednání ‚se‘ HBH Brno, a to včetně dokumentů předaných (viz definice korespondence níže), a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky ‚se‘ HBH Brno a která následovala po jednáních.
Informace se požadují za období od 1.1.2008.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy.zápisy z jednání a dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopií emailového systému, který JMK využívá.“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinný subjekt má povědomost pouze o jediném jednání se společností HBH Projekt spol. s r. o. za rok 2008, a to o jednání které proběhlo dne 20. 5. 2008 v budově Ředitelství silnic a dálnic v Brně,
 
k písm. b) a c) Žádosti:
-         s ohledem na skutečnost, že výše uvedené jednání se konalo dne 20. 5. 2008, tedy po dni podání Vaší Žádosti, nemá povinný subjekt žádné Vámi požadované informace k písm. b) a c) Žádosti.
 
k písm. d) Žádosti Vám v příloze zasíláme:
-        kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 167463/2007 ze dne 10. 1. 2008 s názvem „‚Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Iváň – Perná‘ vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
-         kopii pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 0994/08 ze dne 30. 4. 2008 na jednání, konané dne 20. 5. 2008 v budově Ředitelství silnic a dálnic v Brně.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                  Mgr. Martin Mikš
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                      vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                       odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu (2x A4 jednostranný)
 
 
IČ                            DIČ                            Telefon                     Fax                            E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337              541651233                5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz