Informace č.j.: JMK 46035/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 46035/2008                S – JMK 46035/2008 OKP                Krásná/541651233               23. 5. 2008
 
 
„Jednání se SUDOP Praha k R52/2“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 6. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání se SUDOP Praha k R52/2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
připravuje se dokumentace pro územní řízení. pro R52. V této věci probíhají jednání
se SUDOP Praha
.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde jednání se SUDOP Praha proběhla,
b) sdělit, kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
c) sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo,
d) předat veškerou korespondenci ve věci jednání se SUDOP Praha, a to včetně dokumentů předaných (viz definice korespondence níže), a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky se SUDOP Praha a která následovala po jednáních a i stanovisek, která byla pro tato územní řízení vydána.
Informace se požadují za období od 1.1.2006.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy.zápisy z jednání a dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopií emailového systému, který JMK využívá.
‚Infornmace‘, které jsou na JMK v elektronické formě požadujeme elektronicky.
Pokud povinný subjekt elektronickou verzi dokumentu nevlastní, požadujeme předat kopie barevných dokumentů jako běžné černo-bílé kopie.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 52194/2008 ze dne 16. 4. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 327,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 13. 5. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-        povinný subjekt má povědomost o jednáních se SUDOP Praha a.s., která proběhla dne 8. 1. 2007 v Mikulově, dne 5. 2. 2007 v Brně, dne 21. 3. 2007 v Dolních Dunajovicích, dne 29. 10. 2007 v Pohořelicích a dne 29. 11. 2007 v Brně.
 
k písm. b) a c) Žádosti Vám v příloze předáváme:
 
-         kopii pozvánky společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/1339/06 ze dne 20. 12. 2006, na jednání týkající se silnice R52, konané dne 8. 1. 2007 v Městském úřadu v Mikulově, včetně rozdělovníku a kopii dopisu společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/31/07 ze dne 12. 1. 2007, jehož přílohou je zápis z jednání na Městském úřadu v Mikulově, včetně prezenční listiny.
 
-         kopii pozvánky společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/28/07 ze dne 11. 1. 2007, na jednání týkající se silnice R52, konané dne 5. 2. 2007 v budově Ředitelství silnic a dálnic, včetně rozdělovníku a kopii dopisu společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/28/07 ze dne 11. 1. 2007, jehož přílohou je záznam z jednání v budově Ředitelství silnic a dálnic ČR, včetně prezenční listiny.
 
-         kopii pozvánky společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/241/07 ze dne 12. 3. 2007, na jednání týkající se silnice R52, konané dne 21. 3. 2007 v sále Obecního úřadu v Dolních Dunajovicích, včetně rozdělovníku, a kopii dopisu společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 202/100/07 ze dne 26. 3. 2007, jehož přílohou je zápis z jednání konaného v Dolních Dunajovicích, včetně prezenční listiny.
 
-         kopii pozvánky společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 206/293/07 ze dne 19. 10. 2007, na jednání týkající se silnice R52, konané dne 29. 10. 2007 v zasedací místnosti Městského úřadu v Pohořelicích, včetně rozdělovníku a kopii záznamu z veřejného projednání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) doručeného na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2007, včetně prezenční listiny.
 
-         Dále pak, se dne 29. 11. 2007 konalo setkání v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterého se zúčastnili zástupci AOPK CHKO Pálava RNDr. Jiří Matuška a paní Kőrberová, zástupce Ředitelství silnic a dálnic Ing. Cigoš a ing. Nettigová, tři zástupci firmy SUDOP Praha a.s., zástupce firmy HBH Projekt spol. s r.o. Mgr. Šikula a zástupce ze stavebního úřadu Mikulov ing. Alexová. Dále se jednání zúčastnili radní Jihomoravského kraje Ing. arch. Anna Procházková a za Krajský úřad Jihomoravského kraje, ing. Čejková z odboru životního prostředí, Ing. arch. Hamrlová, ing. Prskavcová a ing. Svobodová za odbor územního plánování a stavebního řádu. Setkání se v závěru zúčastnil také starosta města Mikulov. Setkání bylo zprostředkováno za účelem objasnění problematiky podkladů pro územní rozhodnutí. Zástupci AOPK upozornili na skutečnost, že k vydání stanoviska k rozhodnutí o umístění stavby rychlostní silnice R52, stavby 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko nebyly předány ze strany žadatele úplné podklady. Vzhledem k tomu, že nebyly dodány úplné podklady byli nuceni vydat nesouhlasné stanovisko. Projektanti firmy SUDOP Praha a.s. přislíbili doplnění veškerých podkladů požadovaných ze strany AOPK CHKO Pálava. Vedoucí AOPK CHKO Pálava RNDr. Jiří Matuška trval na zpracování vizualizace, jako důležitého podkladu pro rozhodování v území. Zástupce Ředitelství silnic a dálnic souhlasil  s dopracováním vizualizace v hlavních pohledových osách zejména prostorů    křižovatek, rozsáhlejších přemostění a násypů. Závěrem se zúčastněné strany shodly na doplnění a následném předání podkladů AOPK CHKO Pálava.
 
k písm. d) Žádosti Vám v příloze předáváme:
 
-         dopis odboru dopravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 131435/2007 ze dne 8. 10. 2007 s názvem „ZÁVAZNÉ STANOVISKO“ adresovaný společnosti SUDOP Praha a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
-         CD s e-maily společnosti SUDOP Praha a.s. ze dne 12. 1. 2007, včetně příloh a ze dne 12. 3. 2007.
 
            V souladu s Vaším požadavkem „předat veškerou korespondenci ve věci jednání se SUDOP Praha“ Vám k písm. d) Žádosti předáváme také níže uvedené dokumenty, jenž obsahují stejnou přílohu, a to:
 
-         dopis společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 204/1946/07 ze dne 3. 9. 2007 s názvem „‚Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko‘ – žádost o stanovisko k  územnímu řízení“ včetně příloh, kterými jsou průvodní zpráva a plná moc,
-         dopis společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 204/2057/07 ze dne 10. 9. 2007 s názvem „‚Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko‘ – žádost o stanovisko k  územnímu řízení“ včetně příloh, kterými jsou průvodní zpráva, plná moc. Přílohu s názvem „B.02 Koordinační situace“, povinný subjekt k dispozici nemá.
 
-         ostatní informace k písm. d) Žádosti, které má povinný subjekt k dispozici, jsou již předávány v rámci vyřízení písm. a) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                     Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233                541651289                 krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz