Informace č.j.: JMK 65235/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK    65235/2008
S-JMK 65235/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
       29. 5.  2008
 
 
 
Bod č. 5 ze 164. schůze Rady Jihomoravského kraje – částečné poskytnutí informace
            dne 17. 5. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 164.  zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 5 s názvem „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“, který byl předložen na 164. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         důvodová zpráva
-         příloha č. 1, 2, 3, 4 a 6.
 
Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 5 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 164. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 22. 5. 2008 označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 71238/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 65235/2008 OSO ze dne  29. 5. 2008 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Na základě téhož rozhodnutí byly z titulního listu (tzv. košilky) a důvodové zprávy materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 164. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ dále vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
          
S pozdravem
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
Přílohy: dle textu