Informace č.j.: JMK 63362/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK   63362/2008
S-JMK 63362/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
27. 5. 2008
 
 
Zápis ze 158. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
            dne 13. 5. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které jste požadoval zaslání „elektronické kopie zápisu z 158 RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii zápisu ze 158. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 3. 4. 2008.
 
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 69719/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 63362/2008 OSO ze dne 27. 5. 2008 byly ze zápisu ze 158. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 3. 4. 2008 vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
 
 
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
Přílohy: dle textu