Tisková konference JMK 23. 5. 2008

Tisková konference 23. května 2008

 

 

Na tiskové konferenci hovořil člen Rady JMK Vít Blaha o aktualitách z oblasti meziregionální spolupráce, člen Rady JMK Jan Letocha pak přiblížil  projekt lávky přes řeku Moravu v archeologickém parku Mikulčice-Kopčany.

 

 

 

Podnikatelská mise Jihomoravského kraje do Chanty-Mansijského autonomního okruhu – Jugry (Ruská federace)

 

 

Ve dnech 14. až 17. května 2008 se uskutečnila Podnikatelská mise Jihomoravského kraje do Chanty-Mansijského autonomního okruhu – Jugry. Představitelé JMK a zástupci podnikatelské sféry z jižní Moravy navštívili města Surgut a Chanty-Mansijsk.

V Surgutu se na jednání představil Jihomoravský kraj a prezentovaly se zúčastněné jihomoravské firmy. Při jednání se starostou města se hovořilo o navázané spolupráci, předány byly informační materiály z VUT Brno, která má zájem spolupracovat se Surgutskou univerzitou (spolupráce VUT s Chanty-Mansijskou univerzitou už funguje, na podzim přijedou první dva studenti do Brna).

V Chanty-Mansijsku opět proběhla prezentace zúčastněných firem a jednalo se o konkrétních dalších společných akcích na tento rok. Nejvýznamnější je pozvání na Mezinárodní strojírenský veletrh a na veletrh INVEX, dále byli pozváni touroperátoři z Chanty-Mansijského autonomního okruhu – Jugry do Jihomoravského kraje. Ruská strana naopak pozvala zástupce JMK na akci s názvem Přátelství 2008, což je akce, na které se prezentují všechny jejich partnerské regiony (termín konání – listopad 2008). Pozvání je rovněž určeno našim touroperátorům na propagační cestu Krásy Jugry (prosinec 2008).

 

 

 

Návštěva bratislavského diplomatického sboru v Jihomoravském kraji

 

 

Dnes (23. 5. 2008) probíhá historicky již druhá návštěva bratislavského diplomatického sboru v Jihomoravském kraji.

V programu pro diplomaty nechybí návštěva Lednicko-valtického areálu, památníku Mohyla míru, prohlídka pivovaru Černá Hora, neformální setkání s hejtmanem Stanislavem Juránkem i představiteli města Brna nebo okružní jízda centrem Brna historickou tramvají (nám. Svobody) a účast na zahajovací ohňostrojné show mezinárodní přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS.       

Předpokládá se účast představitelů z cca 40 velvyslanectví zemí, které mají v Bratislavě svoje zastoupení.  

Jihomoravský kraj během své existence oficiálně navštívily a s jeho představiteli se setkaly diplomatické sbory jako celky z Vídně, Prahy i Bratislavy. Všechny tyto návštěvy zanechaly na obou stranách dobrý dojem, při nichž též došlo k zintenzivnění vztahů mezi dalšími subjekty, které participovaly na jednotlivých přípravách návštěv (města, obce, kulturní střediska apod.). První návštěva bratislavského diplomatického sboru v Jihomoravském kraji se uskutečnila 10. 9. 2003 a zaznamenala velmi pozitivní ohlas.

 

 

 

Delegace zahraničních novinářů v JMK

 

 

V těchto dnech (23. – 24. 5. 2008) se v Jihomoravském kraji uskutečňuje návštěva představitelů zahraničních redakcí a zahraničních televizních štábů s akreditací pro Českou republiku. V delegaci nechybí například zástupci Danmark Radio, Radio Svoboda Ukrajina, dánského deníku Politiken nebo španělské agentury EFE.

 

Návštěva představitelů zahraničních redakcí a zahraničních televizních štábů je významnou událostí v rámci propagace Jihomoravského kraje. Cílem dvoudenní návštěvy je přiblížit zahraničním novinářům kulturní, vědecké a turistické bohatství kraje a poukázat na možnosti kongresové turistiky. Avšak hlavním mottem akce je “Rok před….“, což znamená zachycení veškerých příprav Jihomoravského kraje a dalších participujících subjektů při přípravě akcí, které se budou konat v Jihomoravském kraji v roce 2009 v rámci předsednictví České republiky v Radě EU.         

Dvoudenní návštěvu zahraničních novinářů v Jihomoravském kraji v plné výši hradí Jihomoravský kraj z prostředků odboru vnějších vztahů. Hrubé náklady spojené se zabezpečením akce pro 8 zahraničních novinářů činí cca 70 tis. Kč. 

 

Lávka přes řeku Moravu v archeologickém parku  Mikulčice-Kopčany

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 22. května 2008 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit podání Žádosti o  finanční příspěvek na  projekt Lávka přes řeku Moravu v archeologickém parku  Mikulčice-Kopčany  včetně přístupových komunikací pro nemotorovou dopravu a pěší turistiku v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Jihomoravský kraj  připravil tento společný projekt jako hlavní partner ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem Trnavským samosprávným krajem a partnery projektu obcemi Mikulčice a Kopčany. Žádost o finanční příspěvek na uvedený projekt by měla být předložena do 1. průběžné výzvy k předkládání projektů v termínu do 30. 5. 2008.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti  archeologicky významné památky Velké Moravy národního a evropského významu v  přeshraničním území, spojením obou břehů řeky Moravy mostní lávkou v cílem rozvíjet  cestovní ruch, turistickou infrastrukturu a nemotorovou dopravu. K hlavním aktivitám projektu patří zpracování předběžného a podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, zpracovávání kompletní dokumentace pro územní řízení, zpracovávání kompletní dokumentace pro stavební povolení a  zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavebního díla.  Doba realizace leden 2009 až srpen 2010, celkem 20 měsíců.

Celkový rozpočet projektu činí 9 678 475 Kč, z toho podíl Jihomoravského kraje 4 430 794 Kč. Na spolufinancování tohoto podílu schválila Rada Jihomoravského kraje použití finančních prostředků Fondu rozvoje Jihomoravského kraje z rezervy na financování projektů EU ve výši 10,0 % ze způsobilých výdajů projektu vedoucího partnera ve výši 443 079 na spolufinancování projektu. To v případě, že projekt bude vybrán Řídícím orgánem pro Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 k financování.

Úspěšná realizace předloženého projektu je předpokladem  pro navazující vlastní investiční realizaci mostní konstrukce lávky, přístupových komunikací a soustavy mostků, které umožní trvalé komunikační propojení české a slovenské části archeologického parku Mikulčice-Kopčany rozděleného říčním korytem řeky Moravy. Mostní konstrukce se v rámci archeologického parku stane spojovacím článkem peších stezek a cyklostezek, které propojí ČR a SR v oblasti statku nazvaného Památky Velké Moravy připraveného k nominaci pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Předpokládané celkové náklady na provedení stavebního díla činí cca 85 000 000,-Kč.