Informace č.j. S-JMK 53087/2008 OE

Jihomoravský kraj

Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 


 

Vaše č.j.             Naše č.j.                                     Naše SpZn.                            Vyřizuje/linka              Brno

                          JMK/53087/2008                      S-JMK 53087/2008 OE      Trojancová/1292         29.4. 2008

 

 

 

 

Poskytnutí informace dle z.č. 106/99 – účtování zahraničních cest

 

 

Dne 21.4.2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje Vaši „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – účtování zahraničních cest“.

 

V příloze Vám dle bodu a) žádosti v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předáváme v elektronické podobě interní normativní akty, kterými se řídí vyúčtování zahraničních služebních cest. Oba vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a jsou to tyto:

-       „Pracovní cesty a cestovní náhrady“ (pro zaměstnance Jihomoravského kraje zařazené do Krajského úřadu)

-       „Cestovní náhrady a vzdělávací akce ZJMK“ (pro členy Zastupitelstva Jihomoravského kraje).

 

Dále k bodu b) žádosti sdělujeme následující:

Účtování nákladů na místní dopravu v cizině upravuje ustanovení § 167 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. V příloze předáváme v elektronické podobě pouze tu část uvedeného zákona, která se týká poskytování cestovních náhrad. Úplné znění zákona je uveřejněno ve Sbírce zákonů na www.mvcr.cz.

 

S pozdravem

 

 

                                                                                             Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.

                                                                                               vedoucí odboru ekonomického

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: dle textu