Prostorová analýza malých vodních ploch

Jihomoravský kraj zadal na podzim loňského roku zpracování návrhu umístění malých vodních ploch projekt „Přizpůsobení území JMK dopadům klimatických změn – prostorová analýza vhodných lokalit pro přípravu a realizaci malých vodních ploch“. Do realizace projektu byly zapojení starostové a starostky, jejichž znalost území dává jedinečnou a reálnou příležitost identifikovat kritická území v kontextu vysychání krajiny a navrhnout lokality, které svou geografickou polohou v krajině mohou snižovat dopad změny klimatu na krajinu (klimatického sucha). Patří sem zejména vybudování nových hydrologických prvků jako mokřady, tůně a malých vodních nádrží a revitalizace tůní, mokřadů a biotopů. Projekt byl předán zpracovatelem společností GEOtest, a.s. a na základě výsledků bylo vytipováno 800 lokalit pro budoucí vodní plochy v území Jihomoravského kraje.(jmkgis.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html a ortofotomapa )Zpracované informace od představitelů obcí v kombinaci s geografickými digitálními daty umožní zaměřit se na konkrétní lokality a dále posoudit vhodnost těchto lokalit k vybudování malých vodních ploch z vodohospodářského, ekologického, biologického a estetického hlediska.

 

Závěrečná zpráva zde MVP_JMK_zaverecna (pdf. 3 907 kB)

Seznam všech nově navrhovaných malých vodních ploch naleznete zde Seznam všech nově navrhovaných ploch pro MVP (pdf.293 kB)

Mapové přílohy naleznete zde

Mapová příloha 1. Srážkové úhrny JmK v celorepublikovém srovnání (pdf. 2 308 kB)

Mapová příloha 2. Míra ohrožení suchem v ČR(pdf. 7 769 kB),

Mapová příloha 3. MVP navrhované dle analýzy GEOtest, a.s. (pdf. 3 108 kB),

Mapová příloha 4. MVP vytipované zástupci obcí (pdf. 3 150 kB),

Mapová příloha 5. Navrhované MVP dle struktury vl.parcel (pdf. 3 064 kB),

Mapová příloha 6. Počty navrhovaných MVP dle obcí v JMK (pdf. 3 059 kB),

Mapová příloha 7. Obce v JmK dle vyplněnosti formuláře (pdf. 2 661 kB),

Mapová příloha 8. Obce v JmK dle odpovědí na otázku č. 2 formuláře (pdf. 2 570 kB),

Mapová příloha 9. Obce v JmK dle odpovědí na otázku č. 3 formuláře (pdf. 2 403 kB),

Mapová příloha 10. Obce v JmK dle odpovědí na otázku č. 4 formuláře (pdf. 2 533 kB),

Mapová příloha 11. Příklad navržených MVP u obce Blatnička, okres Hodonín (pdf. 1 903 kB).