Informace č.j.: JMK 58721/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                         JMK 58721/2008                 S-JMK 58721/2008 OKP                 Krásná/541651233                23. 5. 2008
 
 
„Stanoviska k územním řízením pro R5204, R5205, R5206 - II“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 30. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – stanoviska k územním řízením pro R5204, R5205, R5206 – II“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
probíhá územní řízení pro R52,
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde jednání o územním řízení proběhla,
b) sdělit kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
c) sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo,
d) předat veškerou korespondenci ve věci územních řízení, a to včetně dokumentů předaných (viz definice korespondence níže), a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky ve věci územního řízení a která následovala po jednáních a i stanovisek, která byla pro tato územní řízení vydána.
Informace se požadují za období od 1.1.2007.
Vlastní projektové dokumenty k DUR se požadují pouze ty, které povinný subjekt vlastní v elektronické formě..
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopií emailového systému, který JMK využívá.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
 
            S ohledem na skutečnost, že dokumenty vztahující se k obsahu Žádosti jsou Vám již povinným subjektem předávány v rámci vyřízení Vaší žádosti o informace s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání se SUDOP Praha k R52/2“ a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46035/2008 ze dne 23. 5. 2008 Vám v návaznosti na uvedené a Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) – c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné informace o tom, zda u příslušného stavebního úřadu probíhá územní řízení popř. jednání o územním řízení, a nemá tedy ani korespondenci, která se zmíněné problematiky týká.
 
k písm. d) Žádosti:
-         povinný subjekt má k dispozici dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: 131435/2007 ze dne 8. 10. 2007 s názvem „Závazné stanovisko“, týkající se stavby Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko a dopis společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 204/2057/07 ze dne 10. 9. 2007 s názvem „Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko“, včetně příloh, kterými jsou průvodní zpráva a plná moc (oba dokumenty poskytnuty sdělením č.j.: JMK 46035/2008 ze dne 23. 5. 2008).
 
 
            Dále má pak má povinný subjekt k písm. d) Žádosti k dispozici informace, které po obsahové stránce nespadají pod zákon č. 106/1999 Sb., ale jsou informacemi podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace Vám již byly zaslány sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 28197/2008 ze dne 26. 2. 2008, máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
Jedná se o následující písemnosti:
 
-         žádost společnosti HBH projekt, spol. s r.o. z 26. 2. 2007 o vyjádření záměru R 52, stavba 5204 Pohořelice –Ivaň,,
-         vyjádření KrÚ JMK, OŽP č.j. JMK 5794/2007 z 28. 3. 2007 k záměru R 52, stavba 5204 Pohořelice –Ivaň,
-         žádost společnosti HBH projekt, spol. s r.o. z 29. 10. 2007 č.j. 0356/07 o vyjádření k dokumentaci R 52, stavba 5204 Pohořelice-Iváň,
-         vyjádření KrÚ JMK, OŽP č.j. JMK 28578/2007 z 4. 12. 2007 k dokumentaci R 52, stavba 5204 Pohořelice-Ivaň,
-         žádost společnosti HBH projekt, spol. s r.o. z 14. 12. 2007 o vyjádření k dokumentaci R52, stavba 5205 Ivaň – Perná,
-         vyjádření KrÚ JMK, OŽP č.j. JMK 167467/2007 z 24. 1. 2008 k dokumentaci R 52, stavba 5205 Ivaň – Perná.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                  Mgr. Martin Mikš
                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                   v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                       vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                      odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz