Informace č.j.: JMK 67779/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                           JMK 67779/2008                S-JMK 58719/2008 OKP                Krásná/541651233               22. 5. 2008
 
 
„Jednání ve věci lednicko-valtického areálu - III“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 30. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání ve věci lednicko-valtického areálu - III“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 28.11.2008 proběhlo jednání k Lednicko-valtickému areálu, kde zástupkyně JMK předvedla PowerPoint prezentaci. Uvedla v ní, že ‘hejtman JMK ubezpečil členy
České komise pro UNESCO ...‘
Požadujeme
a) předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů s Českou komisí pro UNESCO, která se týká Lednicko-valtického areálu, a to od 1.1.2007 a včetně dopisu hejtmana, na který odkazuje ve své prezentaci z 28.11.2007 ing. arch. Hamrlová.
b) předat ELEKTRONICKOU kopii všech prezentací, které byly na jednání 28.11.2008 předneseny, včetně předmětné prezentace ing. arch. Hamrlové (zaslána xeroxová kopie je v ředě míst nečitelná)
 
Předmětná komise LVA přijala usnesení 2007/7, kde vzala na vědomí informaci ing. Nováka o postupu MK ve věci řešení obchvatu Valtic v souvislosti s vyhláškou JMK C. 230/2006 a zároveň pověřila zástupce MK a JMK, aby na příštím jednání informovali o dalším vývoji záležitosti.
Požadujeme
c) předat kopii informace ing. Nováka,
d) kopii veškeré korespondence ve věci LVA mezi JMK a Ministerstvem kultury za období 28.11.2007,
e) sdělení, kdy se konala od 28.11.2007 další jakákoliv jednání LVA, kde se účastnila osoba z JMK,
f) předat veškerou korespondenci ve věci jednání dle bodu e) z doby před předmětnými jednáními včetně kopie pozvánky a rozdělovníku,
g) předat písemný záznam/zápis s předmětných jednání,
h) sdělit kdo se jmenovitě předmětných jednání zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
ch) předat všechny dokumenty předané účastníkům na těchto jednáních a všechny dokumenty získané od účastníků na těchto jednáních (a v souvislosti s těmito jednáními),
i) předat veškerou korespondenci ve věci těchto jednání z doby po těchto jednáních,
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více jak 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
 
V souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky“ Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) v příloze zasíláme Vámi požadované informace v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů:
 
k písm. e) resp. písm. f) Žádosti:
-         Vám v příloze zasíláme přílohy pozvánky Ministerstva životního prostředí, na setkání mezioborové pracovní skupiny k problematice Lednicko-valtického areálu, č.j.: 10115/ENV/08, 437/610/08 ze dne 8. 4. 2008, kterými jsou „Program jednání meziodborové komise k Lednicko-valtickému areálu“ a „Zápis z jednání meziodborové pracovní skupiny pro LVA“. Výše uvedenou pozvánku na setkání má povinný subjekt k dispozici pouze v písemné podobě a není Vám proto zaslána v rámci tohoto sdělení.
 
S ohledem na skutečnost, že část Vámi požadovaných informací má povinný subjekt k dispozici pouze v písemné podobě a jejich poskytnutí je spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 67784/2008 ze dne 22. 5. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace.
 
Žádné další informace v elektronické podobě ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                     Fax                          E-mail                                                               Internet
70888337             CZ70888337              541651233                541651289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz