Informace č.j.: JMK 58720/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                          JMK 58720/2008                S-JMK 58720/2008 OKP                Krásná/541651233                22. 5. 2008
 
 
I. „Cesta ing. Venclíka do Vídně 5. 12. 2007/ II“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 30. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007/2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V bodu I. Žádosti uvádíte:
I. Rada JMK schválila zahraniční cestu ing. Venclíka ing. arch. Procházkové
do Vídně – viz níže. Protože nebyly poskytnuty plně informace podle níže připojené žádosti, požadujeme předat
a) kopie veškeré korespondence, která předcházela této konkrétní cestě, a to včetně plné korespondence JMK s velvyslanectvím ČR ve Vídni v souvislosti s danou služební cestou,a to od 1.9.2007,
b) kopii veškeré korespondence s velvyslanectvím ve Vídni, která se týká R52 a spojení Brna a Vídně, a to od 1.1.2007,
c) sdělení, s kterými ‚konrétními‘ osobami v Rakousku náměstek hejtmana, radní Procházková a všechny další současně cestující osoby jednali, kdy a kde tato jednání proběhla, o co se při těchto jednáních jednalo a jakých závěrů bylo docíleno.
d) sdělení jaká jednání proběhla po odjezdu z Vídně, že cesta z Vídně na státní hranice trvala neobvyklých 2.5 hod.
e) předat kopii schválení cesty pro Dr. Absolona na formuláři požadovaném směrnicí JMK.
f) předat kopii dokumentu dokládajícího plnou moc k použití vozidla JMK, které bylo v daném případě použito.
g) předat kopie formuláře označeného cestovní příkaz pro zahraniční služební cestu, a to pro všechny cestovatele při předmětné cestě do Vídně.“.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinný subjekt má k dispozici pouze e-maily ze dní 28. 11. 2007 a 29. 11. 2007, jejichž obsahem je domluva termínu pracovní snídaně s velvyslancem ČR v Rakousku. tyto e-maily Vám již byly zaslány sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 3637/2008 ze dne 11. 2. 2008. Máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
k písm. b) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá k dispozici žádnou korespondenci s velvyslanectvím ve Vídni, která by se týkala R52 a spojení Brna a Vídně.
 
k písm. c) Žádosti:
-         veškeré Vámi požadované informace k písm. c) Žádosti jsou uvedeny v dokumentu s názvem „Zápise ze zahraniční pracovní cesty“, který Vám byl předán sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 3637/2008 ze dne 11. 2. 2008. Tyto informace máte tedy prokazatelně k dispozici.
 
k písm. d) Žádosti:
-         po odjezdu z Vídně neproběhla žádná jednání.
 
k písm. e) Žádosti:
-         v příloze tohoto sdělení Vám předáváme Vámi požadovaný dokument s názvem „Žádost o povolení pracovní cesty do zahraničí“ pro Mgr. Čeňka Absolona, Ph.D., v němž byly anonymizovány osobní údaje (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 67870/2008 ze dne 22. 5. 2008).
 
k písm. f) Žádosti:
-         Plná moc k užívání vozidla Jihomoravského kraje v zahraničí, nebyla v roce 2007 zahrnuta do směrnice povinného subjektu. S ohledem na uvedené, Vám sdělujeme, že Vámi požadovaná informace k písm. f) Žádosti neexistuje.
 
k písm. g) Žádosti:
-         v příloze Vám předáváme Cestovní příkazy pro zahraniční pracovní cestu všech osob, které cestovali do Vídně dne 5. 12. 2007, u kterých byly anonymizovány osobní údaje (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 67870/2008 ze dne 22. 5. 2008).
 
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
II. „Podnět k přezkumu vykonání a vyúčtování služební cesty ing. Venclíka“
 
 
            K bodu II. Žádosti uvádíte:
II. Vzhledem k  odlišnosti vyúčtování služební cesty pro cestovatele ing. Venclík a Dr. Absolon, podáváme podnět k provedení kontroly správnosti vyúčtování pro cestovatele ing Venclíka. Současně podáváme i podnět k prověření správnosti vyúčtování ing. arch. Procházkové. Požadujeme zaslat kopii opravného vyúčtování předmětné služební cesty uvedených cestovatelů a sdělení, jaká konkrétní opatření k nápravě a jaké sankce proti komu byly přijaty. Žádáme, aby bylo prověřeno, zda cestovatelům byla poskytnuta při jejich cestě strava a jak toto bylo zhodnoceno ve vyúčtování (viz. pracovní snídaně s velvyslancem v Cafe Dommayer).“.
 
 
            K výše uvedenému podnětu Vám sdělujeme následující:
 
            Pracovník odboru ekonomického kontrolu vyúčtování zmíněné zahraniční pracovní cesty již provedl, mimo jiné ověřil zda nedošlo k souběhu náhrad v české a cizí měně a správnost vyúčtování potvrdil svým podpisem. Proto pokládáme opětovné prošetřování za bezpředmětné.
 
S pozdravem
 
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                    Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337               541651233               5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz