Tisková konference JMK 16. 5. 2008

Tisková konference 16. května 2008

 

 

Na tiskové konferenci informoval hejtman Stanislav Juránek o zájmu JMK o nemovitý majetek, který zůstal nevyužitý na hraničních přechodech, o projektu „Informační kancelář JMK v Kragujevaci“ a o dotaci Moravskému rybářskému svazu. Člen Rady JMK  Jan Letocha hovořil o pořádání letošních krajských dožínek, společně s ředitelem Muzea Brněnska Antonínem Rečkem a předsedkyní Asociace muzeí a galerií ČR Evou Dittertovou pak informovali o kulturních akcích nadcházejícího období. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha seznámil novináře se svým rozhodnutím o vyslovení zániku mandátu člena Zastupitelstva městské části Brno – Černovice Jiřího Houdka. Na tiskové konferenci vystoupili též organizátoři Czech atlhletic festival Brna a Jihomoravského kraje Michael Svoboda a Martin Polášek (podrobnosti na: http://www.atletika.cz/default.aspx?section=1&server=1&article=8415 ).

 

 

  

 

Nemovitý majetek na silničních hraničních přechodech

 

  

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 15. května 2008 vzala na vědomí nabídku od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod nemovitého majetku v územní působnosti Jihomoravského kraje, který zůstal nevyužitý na hraničních přechodech v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru a uložila odboru majetkovému Krajského úřadu JMK sdělit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovisko Jihomoravského kraje k nabídce nemovitého majetku.

 

Dne 9. dubna 2008 projednala vláda České republiky postup při realizaci a využití nemovitého majetku na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po plném zapojení České republiky do schengenského systému a přijala usnesení č. 382 s přílohou, obsahující „Zásady“ dalšího postupu při naložení s nemovitým majetkem státu na hraničních přechodech.

Jihomoravskému kraji byl nabídnut nemovitý majetek, který oproti původní nabídce je zúžen o nemovitosti, o které projevily zájem Generální ředitelství cel (nemovitosti na hraničním přechodě Břeclav-D2 v k.ú. Lanžhot) a Technické muzeum v Brně (nemovitosti  na hraničním přechodě Hatě-nový v k.ú.Chvalovice).

 Předmětem nabídky Jihomoravskému kraji je tedy  nemovitý majetek  na hraničních přechodech Vratěnín, Hnanice, Hevlín, Mikulov, Valtice, Poštorná, Lanžhot stará cesta, Břeclav-D2, Velká nad Veličkou. O tyto nemovitosti projevil Jihomoravský kraj zájem a to za následujících podmínek, které budou zakotveny jako závazek nabyvatele ve smlouvě o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví územního samosprávného celku:

 

- nabyvatel  po dobu 10 let od nabytí majetku nepřevede tento majetek na jiného  (s výjimkou jeho bezúplatného převodu na stát nebo jeho případného svěření organizaci zřízené nabyvatelem k plnění úkolů v jeho působnosti,  majetek může být dále zčásti užíván komerčně, protože je to nezbytné k jeho dlouhodobému udržení, což není v rozporu s veřejným zájmem) – v případě porušení této podmínky odvede nabyvatel  prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se hodnotě převedeného majetku, zjištěné    znaleckým  posudkem ke dni bezúplatného převodu

- nabyvatel  provede nebo dokončí vlastním nákladem úpravy nezbytné ke  splnění  podmínek Schengenského hraničního kodexu, a to podle projektu, který mu bude  současně předán

- smlouva o bezúplatném převodu musí obsahovat závazek nabyvatele, že umožní České   republice – Ministerstvu    vnitra  užívat   část   převáděného  majetku –  v případě, že bude dočasně  zavedena ochrana státních hranic, a že současně jí  umožní užívat sociální zařízení a napojení na rozvody energie, vody apod.

 

 

 

Dotace Ministerstva zahraničí ČR na Informační kancelář JMK v Kragujevaci

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 15. května 2008 schválila přijetí dotace z Ministerstva zahraničí ČR ve výši 798 429,- Kč na realizaci projektu „Informační kancelář JMK v Kragujevaci.

Rada Jihomoravského kraje dne 15. 11. 2007 schválila předložení projektu „Informační  kancelář JMK v Kragujevaci“ do výběrového dotačního řízení na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2008 vyhlášených Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV ČR). Tento projekt byl komisí MZV ČR vybrán k financování.

Celá výše nákladů projektu činí 1 363 350 Kč, z toho 564 921 Kč uhradí příjemce dotace ze svého rozpočtu nebo z rozpočtu příspěvkové organizace.

 

 

Dotace Moravskému rybářskému svazu

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 15. května 2008 schválila poskytnutí dotace   občanskému sdružení Moravský rybářský svaz do výše 100.000 Kč na činnosti související s odlovem  z Brněnské údolní nádrže. 

 

Projekt Čisté povodí Svratky slouží k vyřešení dlouhotrvající špatné kvality vody v přehradních nádržích Brno a Vír vlivem přemnožených sinic – cyanobakterií. Spoluřešiteli projektu jsou v současné době společně s Jihomoravským krajem Město Brno a Povodí Moravy s.p.. Cílem současných partnerů Projektu Čisté povodí Svratky je získání finanční dotace z EU na opatření provedená na Brněnské údolní nádrži, z Operačního programu Životní prostředí. Za tímto účelem se zpracovává Žádost o poskytnutí dotace z OP ŽP, k této žádosti je zpracována „Studie proveditelnosti k realizaci  opatření na Brněnské údolní nádrži“, která vymezuje opatření, na která bude finanční podpora žádána.

 

V rámci příprav území pro navržená opatření je zapotřebí provést slov rybí obsádky. V období, kdy se ryby třou, je zapotřebí provést jejich odlov elektrickým agregátem - Moravský rybářský svaz společně s Povodím Moravy, s.p., provedou odlov ryb, kumulovaných v přítoku u nádrže. Koncentrace ryb v přítoku nádrže je v tomto období mnohonásobně vyšší a trvá pouze několik hodin.

Aby bylo možné odlov připravit, je potřeba provést vyšetření ryb pro potřeby všeobecného hygienického přehledu a dále proto, že budou ryby odvezeny do jiných vod. Je třeba si uvědomit, že některé ryby jsou nemocné, jsou poškozené a i když se odlov bude provádět nejšetrnější možnou technologií, úhyn určitého procenta se předpokládá. Dle vyjádření zástupců rybářů je potřeba počítat s cca 1 % úhynem z odlovených ryb a řádnou likvidací. Odvoz odlovených živých ryb pak bude probíhat standardně do jiných vod.

V rámci rozborů bude zapotřebí provést rozbory ryb v hodnotě cca 30 400 Kč, odvoz do kafilerie je cca 10 Kč/kg včetně dopravy.

Přesné vyčíslení nelze odhadnout, proto je zapotřebí  dotaci poskytnout zpětně na základě předloženého vyúčtování.

 

 

Krajské dožínky ve Vyškově

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 15. května 2008 schválila místo konání Jihomoravských dožínek, které se uskuteční dne 31. srpna 2008 ve Vyškově na Masarykově náměstí a přilehlých prostorách.

 

Jihomoravské dožínky se konají již popáté. V roce 2004 proběhly v Hustopečích a od roku 2005 byly organizovány JMK. Konaly se postupně ve městech různých okresů – v Tišnově, Kyjově a loni v Brně. Letos bude místem konání Vyškov. Cílem akce je stejně jako v minulých letech zviditelnit jihomoravské zemědělce a jejich kvalitní produkty a dále zdůraznit tradiční význam zemědělství v Jihomoravském kraji, s čímž souvisí rovněž podpora zachovávání jihomoravských folklorních tradic.

Jihomoravské dožínky budou spojené s kulturním a hudebním programem, dožínkovým pásmem, jarmarkem, výstavou zemědělských strojů, prezentací výrobků soutěže Zlaté plody jižní Moravy a soutěží hasičů.

 

 

Zánik mandátu člena Zastupitelstva městské části Brno – Černovice          

 

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje ing. Jiří Crha podle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o vyslovení zániku mandátu člena Zastupitelstva městské části Brno – Černovice Jiřího Houdka. Důvodem je skutečnost, jmenovaný přestal být volitelný podle § 5 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, neboť v době od 20. března 2007 do 12. března 2008 nebyl přihlášen v městské části Brno-Černovice k trvalému pobytu.

Dne 30. ledna 2008 obdržel ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje anonymní podnět občanů městské části Brno-Černovice, ze kterého vyplynulo, že zastupitel této městské části Jiří Houdek nesplňuje podmínku volitelnosti podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, neboť zde nemá trvalý pobyt. Tuto informaci prověřil a z přihlašovacího lístku k trvalému pobytu pana Jiřího Houdka a následným ověřením v centrálním systému evidence obyvatel považuje za prokázané, že v době od 20. března 2007 do 12. března 2008 nebyl Jiří Houdek přihlášen k trvalému pobytu v městské části Brno-Černovice.

Podle § 5 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, může být členem zastupitelstva městské části územně členěného statutárního města zvolen ten, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva, a který je v den voleb v této městské části přihlášen k trvalému pobytu.  Trvalý pobyt v obci (resp. městské části) je nutný po celou dobu funkčního období zastupitelstva obce, neboť je žádoucí, aby se na samosprávném společenství občanů podíleli pouze ti, kteří do tohoto společenství také patří (viz. nález Ústavního soudu č. 420/2000 ze dne 10. října 2000, který se zabýval podmínkou trvalého pobytu jakožto podmínky volitelnosti člena  zastupitelstva obce a zánikem mandátu člena zastupitelstva obce). Ústavní soud zastává názor, že ke ztrátě volitelnosti, a tedy
i k zániku mandátu dochází na základě skutečnosti, že došlo ke změně trvalého pobytu mimo územní obvod obce (městské části). Tuto právní skutečnost  přitom nelze zhojit ani anulovat, a není tedy rozhodující, že k zániku de iure dojde až konstatováním této skutečnosti zastupitelstvem obce popř. ředitelem krajského úřadu.

Poté, co se starosta městské části Brno-Černovice dozvěděl o ztrátě volitelnosti zastupitele Jiřího Houdka, bylo svoláno  8. zasedání Zastupitelstva  městské části Brno-Černovice, které se konalo dne 28. února 2008. Na tomto zasedání však nedošlo k vyslovení zániku mandátu Jiřího Houdka. Proto ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje dopisem ze dne 25. března 2008 požádal starostu městské části Brno-Černovice o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, na kterém by bylo o vyslovení zániku mandátu znovu rozhodováno. 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice se uskutečnilo dne 17. dubna 2008, ani na tomto zasedání však zastupitelstvo zánik mandátu nevyslovilo.

Podle ust. § 55 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, nevysloví-li zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zánik mandátu poté, co nastaly důvody pro vyslovení jeho zániku podle odst. 3 tohoto zákona, ředitel krajského úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu.

Proti tomuto rozhodnutí se může člen zastupitelstva obce, o jehož mandát jde, nebo volební strana, která podala kandidátní listinu, do 2 pracovních dnů ode dne doručení, za které se považuje sedmý den od zveřejnění na úřední desce příslušného městské části, domáhat ochrany u soudu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a to podáním návrhu na zrušení tohoto rozhodnutí. Včas podaný návrh má odkladný účinek. Mandát člena zastupitelstva městské části Brno-Černovice Jiřího Houdka zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje zrušeno.

 

 

Festival muzejních nocí 2008

program galerie a muzeí zřizovaných Jihomoravským krajem

 

Muzejní noci v Regionálním muzeu v Mikulově (16. května 2008) bude od 17.00 hod. předcházet slavnostní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2008. Od 19.00 hodin jsou návštěvníci zváni do loni otevřené expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou a mají také unikátní možnost zhlédnout Mikulov pohledem někdejšího strážného z břitové věže. Noční pobyt na zámku nabídne i prohlídku dalších muzejních expozic, výstav, divadelní vystoupení na nádvoří a možnost poslechu skupiny DC Voiceband.cz v zámecké knihovně. S muzeem se budou návštěvníci již tradičně loučit nočním přípitkem u obřího sudu.

 

Ve Vyškově (16. května 2008) vystoupí na nádvoří Muzea Vyškovska pěvecký sbor Motýlek, skupina country tanců, interpreti středověké a renesanční hudby, odehrají se šermířské souboje, zábavné soutěže pro děti a další atrakce.

 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně (23. května 2008, od 18.30 hod.) připravuje vyhodnocení dětské soutěže „Piknik s impresionisty“. Návštěvníci budou mít dále možnost shlédnout výstavu Cecilie Markové - Podobenství duší a od 21.30 hod. vyslechnout koncert čínské zpěvačky Feng-yün Song. Program bude doplněn ochutnávkou a prodejem bio čajů Sluneční brány z Čejkovic a prezentací keramiky Ludmily Kováříkové.

 

Na zámečku v Hodoníně (23. května 2008) se připravuje komponovaný program, během něhož se návštěvníci přenesou do časů dávno minulých a v souvislosti s výstavou „Život na tvrzi, na hradě“ mají možnost zúčastnit se Noci se šermíři. Ve Vlastivědném muzeu v Kyjově bude program zaměřen na přiblížení života Velkomoravanů. Městské muzeum Veselí nad Moravou nabídne muzejní noc s Josefem Zimovčákem na téma Cesty na vysokém kole.

 

Ve Znojmě (v prostorách Minoritského kláštera, nádvoří muzea, na Hradě a v Domě umění, 23. května 2008) budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si nejen výstavy a expozice Jihomoravského muzea ve Znojmě, ale také se zúčastnit hry ve stylu „hledání pokladu“, navštívit podzemí, zhlédnout kulturní programy znojemských skupin a ochutnat dobrá vína. Pro přepravu mezi jednotlivými objekty muzea mohou zdarma využít turistický vláček.

 

Muzeum Brněnska (24. května 2008) umožní návštěvníkům Památníku písemnictví na Moravě mimo prohlídky současné expozice, výstavy a historické benediktinské knihovny nahlédnout také do dosud nepřístupných rekonstruovaných prostor, v nichž bude na konci června 2008 zpřístupněna další část expozice. V areálu Památníku Mohyla míru, v kapli památníku s vynikající akustikou, bude návštěvníky očekávat studentský komorní orchestr MUSICA NOVA, který uvede skladby české i světové klasické hudby. Během večera bude probíhat projekce stěžejních částí multimediální expozice "Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805". V Podhoráckém muzeum bude muzejní noc zaměřena na historické motivy ve spojitosti s klášterem Porta coeli (ve kterém muzeum sídlí) a s 220. výročím povýšení nedalekého Tišnova na město. Prohlídky muzejních expozic a výstav doprovodí zajímavý program, který se bude odehrávat v sousedství slavnostně nasvětleného středověkého portálu klášterního kostela. Jeho součástí budou mimo jiné dramatické scénky, drezúra koní, vystoupení sokolníků a šermířské souboje.

 

 

 

Brněnská muzejní noc – sobota 24. května 2008

www.brnenskamuzejninoc.cz

 

tisková zpráva ze dne 16. května 2008

 

 

 

Letošní, v pořadí již čtvrtá společná Brněnská muzejní noc se koná v sobotu 24. května. Ten den bude až do půlnoci zdarma otevřeno celkem patnáct institucí v Brně a jeho okolí. Účastníci se opět mohou těšit na bohatý kulturní program, který bude probíhat v celkem dvaceti osmi budovách.

Snad nikde na světě se netěší muzejní noc takové oblibě jako právě v Brně. Během loňského roku probíhaly muzejní noci na téměř 2000 místech Evropy a jejich celková návštěvnost výrazně přesáhla milión (zdroj: http://www.canoe.com/divertissement/arts-scene/nouvelles/2007/05/20/4195418-ap.html). Vezmeme-li v úvahu celkový počet obyvatel města a pořádajících muzeí, je Brněnská muzejní noc se svými více než 113 000 vstupy účastníků něčím naprosto ojedinělým.

K loňským třinácti pořadatelům se letos nově připojila Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka a Českobratrská církev evangelická, která zpřístupní tzv. Červený kostel na Komenského náměstí. Poprvé po nedávné celkové rekonstrukci bude možné navštívit po setmění Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea. Podívat se opět můžete do Měnínské brány, v loňském roce uzavřené.

Tím však novinky nekončí. Snad každé muzeum či galerie jich v rámci svého doprovodného programu připravilo hned několik. Moravská galerie v Brně potěší návštěvníky například módní přehlídkou, Technické muzeum v Brně ožije vojenskou tématikou, na Špilberku předvedou své umění cirkusoví artisté a Moravském zemském muzeu vám přiblíží každodenní realitu života s handicapem. Výtvarné dílny pro nejrůznější věkové kategorie budou připraveny v Domě pánů z Kunštátu, soutěžní kviz v Mendelově muzeu a kreativní show tradičních řemesel v knihovně Jiřího Mahena. Červený kostel zve na varhanní koncert, Muzeum romské kultury na romské tance z celého světa a Diecézní muzeum na jevištní vyprávění biblických příběhů.

Během muzejní noci bude zpřístupněna věž Staré radnice a výstavní prostory Brněnského kulturního centra, Galerie HaDivadla a galerie Sklepení na náměstí Svobody. Za kulturou se stejně jako v minulých ročnících mohou zájemci vydat do Předkláštěří, Rajhradu a na Mohylu míru, pro zážitky z pozorování noční oblohy do hvězdárny na Kraví horu či na Špilberk, kde bude zprovozněn přenosný dalekohled. Kromě zmíněných čekají návštěvníky volné prohlídky více než padesáti výstav, odborné výklady v expozicích, koncerty, divadelní představení – od opery po kabaretní vystoupení, šamanské bubny, troubení z věže, sokolníci, šermířské souboje a v neposlední řadě i nevšední občerstvení. Podrobný program najdete na www.brnenskamuzejninoc.cz letos poprvé i v anglickém jazyce. Na těchto stránkách je ke stažení také seznam spřízněných nočních restaurací, tedy podniků, které na tuto noc připravily prodlouženou otevírací dobu a další slevy či akce. Speciálního průvodce brněnskou letošní nocí připravila redakce Brněnského deníku a vyjde v sobotní příloze Bellevue 24. 5. 2008.

Pro ty, které trápí, že nemohou být ve stejný čas na více místech, jsou připraveny přímé televizní vstupy z Brněnské muzejní noci, které se budou promítat na velkoplošné obrazovce na Moravském náměstí a na internetových stránkách www.yotiva.tv.

Na hladkém průběhu nočních procházek za uměním, historií a poznáním se opět podílí Dopravní podnik města Brna, který bezplatně zajišťuje dopravu účastníků i do těch nejvzdálenějších muzeí. Letos poprvé i do Podhoráckého muzea v Předkláštěří. Hlavním dopravním uzlem bude stejně jako minulý rok Moravské náměstí. Na náměstí Svobody bude také od středy 21. května zprovozněn informační stánek v historickém autobusu. Zájemci zde mohou zjistit vše důležité o jednotlivých akcích a naplánovat si tak svou cestu za kulturou s dostatečným předstihem.

Na aktivity spojené s Brněnskou muzejní nocí přispělo stejně jako v minulých ročnících statutární město Brno. Velká část nákladů je letos hrazena z grantu, který poskytlo Ministerstvo kultury ČR Moravské galerii v Brně jako garantu Brněnské muzejní noci. Díky navýšení finančních prostředků bylo možné připravit například obsáhlejší programovou brožuru. Účastníci muzejní noci se v ní dozví i o dalších výstavách, na které se mohou těšit v nadcházejících měsících. Další návštěvy muzeí jim zpříjemní i slevové kupóny, které brožura nabízí. Cílem je totiž přivítat návštěvníky nikoliv pouze jednou ročně, ale přesvědčit je, že jim muzea a galerie mají co nabídnout po celý rok.

 Brněnská muzejní noc je kulturním i společenským fenoménem. Přijďte si užít kouzelnou noc plnou krásných překvapení.

 

Dobrou muzejní noc vám přejí

 

 

Moravská galerie v Brně – garant Brněnské muzejní noci

Muzeum města Brna

Technické muzeum v Brně

Moravské zemské muzeum v Brně

Dům umění města Brna

Muzeum romské kultury

Muzeum Brněnska (Předklášteří, Rajhrad, Prace)

Mendelovo muzeum MU

Diecézní muzeum

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Galerie Sklepení - NPÚ ú.o.p. Brno

Galerie HaDivadla

Brněnské kulturní centrum

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Červený kostel

 

 

 

Brněnská muzejní noc se koná pod záštitou Romana Onderky, primátora statutárního města Brna, Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, a Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského. Probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.

Brněnská muzejní noc probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna. Je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou MK ČR. Festival má letos poprvé své slavnostní národní zahájení, kterého se ujal Jihomoravský kraj a uskuteční se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. května v Mikulově. 

Brněnská muzejní noc je součástí projektu Brno - město uprostřed Evropy... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří se společností Skanska.

Na akci se významným způsobem podílí Dopravní podnik města Brna, zajišťující bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města, organizačně spolupracuje Liga za práva vozíčkářů.


 

Kontakty pro média (zástupci jednotlivých institucí, kteří jsou připraveni odpovídat na otázky médií):

 

Moravská galerie v Brně: Hana Laudátová +420 724 516 672, +420 532 169 174

Muzeum města Brna: Michaela Budíková, +420 777 694 003, +420 542 123 615 (pokladna na Špilberku, uvnitř hradu není signál mobilního operátora)

Technické muzeum: Ivo Hubr +420 724 338 157, Drahomíra Přikrylová +420 724 756 550

Moravské zemské muzeum: Jiří Mikulka +420 777 089 450, +420 542 321 205

Dům umění města Brna: Jitka Vitásková +420 736 485 360

Muzeum romské kultury: Lucie Kořínková +420 775 967 807

Muzeum Brněnska: Antonín Reček +420 603 804 569

Mendelovo muzeum MU: Ondřej Dostál +420 543 424 043, +420 724 942 354

Diecézní muzeum: Martina Jandlová +420 732 807 595, Karel Rechlík +420 731 404 000

Knihovna Jiřího Mahena: Kateřina Pospíšilová + 420 542 532 102, +420 605 298 276

Galerie Sklepení - NPÚ ú.o.p. Brno: Eva Dvořáková +420 606 565 425

Galerie HaDivadla: Monika Tanečková +420 777 800 856

Brněnské kulturní centrum: Eva Pánková +420 542 210 757,+420 606 738 098

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka: Jiří Dušek +420 775 354 555, +420 541 321 287

Červený kostel: Jiří Gruber, +420 542 211 453, +420 776 216 072